| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Věda a výzkum

Věda populárně

Věda populárně - fakulta obrazem


Odpadní vody v ČR čistí asi 300 kořenových čistíren u obcí do 500 obyvatel. Substrát čistírny je osázen rákosem či chrasticí tvořící vhodné prostředí pro odstraňování znečištění fyzikálními, chemickými a biologickými procesy. Studiu těchto dějů se věnuje vedoucí katedry aplikované ekologie Jan Vymazal a jeho mezinárodní tým.


Velcí okáči z rodu Hipparchia a Chazara patří na území střední Evropy mezi nejohroženější druhy denních motýlů. Doplněním poznatků o biotopových preferencích, populační dynamice a mobilitě dospělců v ČR se zabývá doktorandka Lada Jakubíková. Testuje i novou metodu sběru dat - odchyt okáče bělopásného, metlicového, skalního a mědyňkového do živochytných pastí.


Žirafy, impaly a antilopy losí jsou od ledna 2013 předmětem studia postdoktorandky FŽP Pavly Jůnkové Vymyslické. Cílem projektu, podpořeného univerzitním grantem CIGA, je zjistit vliv velikosti prostředí na frekvenci a intenzitu jejich sociálních interakcí. Na jaře skončil sběr dat v senegalské rezervaci Bandia. Více...


Každoroční sčítání tetřívků obecných (Tetrao tetrix) se pod vedením Vladimíra Bejčka uskutečnilo letos koncem dubna na tokaništích v části Krušných hor. Tetřívek obecný, dříve lovný pták, je dnes v České republice silně ohroženým druhem. Ptáky, přežívající v pohraničních horách, ohrožuje zejména zarůstání otevřených ploch i predační tlak ze strany šelem. Více...


Celosvětový pokles početností populací a druhové diverzity obojživelníků je způsoben řadou faktorů. Mezi nejzávažnější patří destrukce a změny vhodných biotopů. Velmi rozsáhlý a negativní zásah je například povrchová těžba nerostných surovin. Studiu obojživelníků, zejména skokanů štíhlých (Rana dalmatina), se na českých výsypkách dlouhodobě věnuje tým Jiřího Vojara a Miliče Solského. Více...


Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) patřila mezi běžné ptačí obyvatele podmáčených polí a luk. Hlavně díky odvodňování a intenzifikaci zemědělství čejky ztratily vhodné prostředí pro hnízdění a vyvádění mláďat. Od roku 1982 do roku 2006 poklesla jejich početnost v ČR o téměř 90 procent. Projekt FŽP pod vedením Miroslava Šálka hodnotí jednotlivé rizikové faktory a hledá cesty k nápravě. Více...


Krahujec obecný (Accipiter nisus) je v Evropě jeden z nejvíce studovaných dravců. V ČR se však o jeho biologii ví jen základní fakta. Od 70. let 20. století začal tento malý dravec hnízdit i v parcích a zeleni Prahy. Studiem ekologie i parazitálních onemocnění krahujců se v hlavním městě zabývá doktorand Tomáš Kunca.  Více...


 
page foot