| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Katedry a součásti

Laboratoře

Laboratoř proudění vody v porézním prostředí

Laboratoř proudění vody v porézním prostředí
- Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování


Zodpovědná osoba: Ing.Jiří Pavlásek, Ph.D.
Kontakt: 22438 2134, pavlasek@fzp.czu.cz

Co umíme
 • odběr porušených i neporušených půdních vzorků až do hloubky 4 m
 • hydropedologický průzkum
 • zrnitostní rozbory půd, stanovení skeletovitosti půd
 • stanovení obsahu organických látek
 • stanovení pH půdy
 • stanovení meze tekutosti a vláčnosti, stanovení indexu plasticity zemin
 • stanovení hustoty půdy, zdánlivé hustoty půdních částic, pórovitosti zemin
 • monitoring vlhkosti půdy v terénu pomocí sondy TDR
 • gravimetrické stanovení vlhkosti zemin
 • posouzení hydrofobnosti půd
 • stanovení retenčních čar půdních vzorků
 • měření nasycené hydraulické vodivosti na neporušených půdních vzorcích
 • laboratorní rozbor neporušených půdních vzorků
 • stanovení hydrolimtů
 • stanovení nasycené hydraulické vodivosti v terénu nad hladinou i pod hladinou podzemní vody
 • měření a vyhodnocení infiltračních schopností půd
 • monitoring hladiny podzemní vody
 • vyhodnocení čerpacích zkoušek
 • modelování transportních procesů v půdním prostředí

Co nabízíme
 • odběry porušených i neporušených půdních vzorků v terénu
 • provedení hydropedologického průzkumu lokality
 • provedení zrnitostního rozboru půd pro celý půdní vzorek i pro jemnozem, stanovení skeletovitosti půd
 • stanovení pH půdy a obsahu organických látek v půdě
 • určení meze tekutosti a meze vláčnosti jílovitých zemin, stanovení indexu plasticity
 • určení hustoty půdy, zdánlivé hustoty půdních částic
 • stanovení pórovitosti půd
 • vyhodnocení průměrné vlhkosti půdy na zadané lokalitě
 • posouzení hydrofobních vlastností půd
 • určení retenčních čar na neporušených půdních vzorcích
 • stanovení hydrolimitů na zadané lokalitě
 • provedení rozboru neporušených půdních vzorků
 • terénní stanovení nasycené hydraulické vodivosti nad hladinou i pod hladinou podzemní vody
 • stanovení infiltračních vlastností půd v terénu
 • monitoring hladiny podzemní vody
 • vyhodnocení čerpacích zkoušek
 • modelování transportních procesů v půdním prostředí
 
page foot