| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Katedry

Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování

Řešené projekty

Řešené projekty

Název
Trvání Řešitel
Modelování zásob sněhu v horských oblastech
2017 - 2019 Mgr. Denisa Čepová
Poskytovatel: GA FZP
Posouzení vlivu aplikace minerálních a organických látek na hydrofyzikální vlastnosti půd
2017 - 2019 Martin Kovář
Poskytovatel: GA FZP
Vyhodnocení adaptačních opatření na změnu klimatu s důrazem na výskyt sucha
2017 - 2019 Vojtěch Moravec
Poskytovatel: GA FZP
Analýza vybraných metod odhadu říční batymetrie
2016 - 2017 Ing. Luděk Bureš
Poskytovatel: GA FZP
Půdní a hydrologické sucho v měnícím se klimatu
2016 - 2018 doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Využití DPZ v konceptuálních hydrologických modelech
2016 - 2017 Ing. Eva Melišová
Poskytovatel: GA FZP
Statistické modely pro indikátory sucha
2016 - 2018 Filip Strnad
Poskytovatel: GA FZP
Impact of snowmaking on eco-hydrological status of small streams.
2016 - 2017 Ing. Paulus Swan
Poskytovatel: GA FZP
Verifikace ensemblové předpovědi srážek modelu ALADIN-LAEF
2016 - 2017 Ing. Martin Vokoun
Poskytovatel: GA FZP
Batymetrie soustavy malých vodních nádrží na povodí Šárecko-Litovického potoka
2015 - 2015 Ing. Petr Bašta
Poskytovatel: GA FZP
Particle swarm optimization v umělých neuronových sítích
2015 - 2015 Ing. Michala Jakubcová (Němečková)
Poskytovatel: GA FZP
Distribuce sněhu v horských oblastech
2015 - 2017 Mgr. Vojtěch Tryzna
Poskytovatel: GA FZP
Verifikace ansámblové předpovědi srážek modelu ALADIN
2015 - 2015 Ing. Martin Vokoun
Poskytovatel: GA FZP
Experimentální určení Manningova drsnostního součinitele pro potřeby kalibrace hydrodynamických modelů pomocí sondy RIVER SURVEYOR
2014 - 2014 Ing. Luděk Bureš
Poskytovatel: GA FZP
Možnosti inovativního vyhodnocení rychlostního profilu malého vodního toku II
2014 - 2014 Ing. Eliška Hasníková
Poskytovatel: GA FZP
Matematické a fyzikální modelování proudění dešťové vody ve sněhové pokrývce
2014 - 2014 Ing. Jiří Holub
Poskytovatel: GA FZP
Aplikace metody particle swarm optimization v hydrologickém modelování
2014 - 2014 Ing. Michala Jakubcová (Němečková)
Poskytovatel: GA FZP
Projekce emisí skleníkových plynů pro sektory Energetika a Průmyslové procesy
2014 - 2014 Ing. Eva Krtková
Poskytovatel: GA FZP
Možnosti kompenzace negativních dopadů klimatické změny na zásobování vodou a ekosystémy využitím lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod
2014 - 2017 doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Aplikace regionální frekvenční analýzy a metody L-momentů pro vyhodnocení erozní účinnosti srážek
2014 - 2014 Ing. Alena Pavlásková
Poskytovatel: GA FZP
Nové technologie batymetrie vodních toků a nádrží pro stanovení jejich zásobních kapacit a sledování množství a dynamiky sedimentů
2014 - 2017 Ing. Radek Roub, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Analýza základního odtoku
2014 - 2014 Ing. Tereza Vrbová
Poskytovatel: GA FZP
Identifikace a porovnání parametrů řídících konstitučních vztahů výtokových křivek vybraných povodí ČR
2013 - 2013 Ing. Adam Beran
Poskytovatel: GA FZP
Možnosti inovativního vyhodnocení rychlostního profilu malého vodního toku
2013 - 2013 Ing. Eliška Hasníková
Poskytovatel: GA FZP
Modelování hydrodynamické zkoušky na reálných vrtech
2013 - 2013 Ing. Jiří Holub
Poskytovatel: GA FZP
Strategie sub-populací v optimalizační metodě particle swarm optimization
2013 - 2013 Ing. Michala Jakubcová (Němečková)
Poskytovatel: GA FZP
Metoda adaptivní časové dekompozice pro řešení úloh Richardsovy rovnice v porézním prostředí vykazující kontrastní hydraulické charakteristiky
2013 - 2015 doc. Ing. Michal Kuráž, PhD.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Vyhodnocení vlivu klimatické změny na vysoké průtoky v povodích
2013 - 2013 Mgr. Marta Martínková
Poskytovatel: GA FZP
Vytvoření informačního systému pro vyhodnocení lavinového nebezpečí v horských oblastech České republiky
2013 - 2015 Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR
Trendy krátkodobých významných srážkových úhrnů na území ČR
2013 - 2013 Ing. Alena Pavlásková
Poskytovatel: GA FZP
Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy
2013 - 2015 Ing. Radek Roub, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR
Analýza vlivu kvality výškopisných dat na hydrologické charakteristiky povodí
2013 - 2013 Ing. Štěpán Vizina
Poskytovatel: GA FZP
Optimalizace protipovodňové ochrany formou přírodě blízkých opatření a retencí v ploše povodí
2012 - 2012 Ing. Tomáš Hejduk
Poskytovatel: GA FZP
Vliv růstu kořenového systému na filtrační a migrační charakteristiky KČOV
2012 - 2012 Ing. Ondřej Hušek
Poskytovatel: GA FZP
Porovnání metod stanovení nasycené hydraulické vodivosti – případová studie z horských podzolových půd
2012 - 2012 Ing. Lukáš Jačka, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Modifikace metody Particle Swarm Optimization
2012 - 2012 Ing. Michala Jakubcová (Němečková)
Poskytovatel: GA FZP
Modelování odtoku ze sněhové pokrývky pomocí simulace deště.
2012 - 2012 Ing. Roman Juras
Poskytovatel: GA FZP
Dlouhodobé extrapolace hydrologických a klimatických poměrů na horním povodí Vydry
2012 - 2013 Ing. Zbyněk Klose
Poskytovatel: CIGA
Identifikace zdrojů a trajektorie transportu vybraných prvků navázaných na aerosolové částice
2012 - 2012 Ing. Eva Najnarová
Poskytovatel: GA FZP
Revitalizace toků a niv v povodí Rakovnického potoka a jejich vliv na odtokové poměry
2012 - 2012 Ing. Miroslav Pácl
Poskytovatel: GA FZP
Využití experimentálního měření průtoků pro kalibraci a verifikaci matematického modelu povodí Modrava 1
2012 - 2012 Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Udržitelné využívání zásob podzemních vod v ČR 
2012 - 2015 prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Využití hydrologických měření při schematizaci koryt
2012 - 2015 Ing. Radek Roub, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Studie možných projevů klimatických změn na území Královéhradeckého kraje
2012 - 2012 Ing. Vojtěch Svoboda
Poskytovatel: GA FZP
Analýza charakteristik povodí s využitím geografického informačního systému - GIS a porovnání jejich závislostí
2012 - 2012 Ing. Štěpán Vizina
Poskytovatel: GA FZP
Využití dat LLS při zpracování hydrodynamických modelů
2011 - 2011 Ing. Tomáš Hejduk
Poskytovatel: GA FZP
Modelování infiltrace do zvrstveného profilu podzolových půd v centrální části NP Šumava
2011 - 2011 Ing. Lukáš Jačka, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Zpřesnění měrné křivky v uzávěrovém profilu povodí Modrava 1
2011 - 2011 Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Distribuovaný přístup v srážko-odtokovém modelování a posouzení účinnosti technických protierozních opatření za povodní v povodí Rakovnického potoka
2011 - 2011 Ing. Adam Vizina
Poskytovatel: GA FZP
Sběr dat pro hydrogeologický distribuovaný model
2010 - 2010 Ing. Matěj Černý
Poskytovatel: GA FZP
Porovnání infiltračních schopností půd v oblastech s různým lesnickým managementem kůrovcové kalamity v NP Šumava
2010 - 2010 Ing. Lukáš Jačka, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Vodní retence sněhu v klimatických podmínkách České republiky
2010 - 2011 Ing. Roman Juras
Poskytovatel: CIGA
Stanovení plošného rozložení sněhové pokrývky na Stříbrném hřbetě pomocí GPS
2010 - 2010 Ing. Roman Juras
Poskytovatel: GA FZP
Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území České republiky
2010 - 2014 prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR
Příprava dat pro prostorově distribuovaný hydrologický model
2009 - 2009 Ing. Aleš Balvín
Poskytovatel: GA FZP
Digitální model terénu povodí Modrava 2 a Horní Němčice
2009 - 2009 Ing. Petr Bašta
Poskytovatel: GA FZP
Aplikace nelineárních autoregresních modelů s proměnlivými režimy pro analýzu a předpověď průtoků
2009 - 2009 Ing. Vojtěch Havlíček, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Stanovení infiltračních parametrů na povodí Modrava 2
2009 - 2009 Ing. Lukáš Jačka, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Kvantitativní vývoj sněhové pokrývky na experimentálním povodí Modrava 2
2009 - 2009 Ing. Zbyněk Klose
Poskytovatel: GA FZP
Zpracování řad historických dešťů
2009 - 2009 Ing. Lenka Pavlíčková
Poskytovatel: GA FZP
Možnosti zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením akumulační schopnosti v povodí Rakovnického potoka (pilotní projekt)
2009 - 2011 prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Význam hub a aktinomycet pro rozklad odumřelé rostlinné hmoty v ekosystémech kontaminovaných těžkými kovy
2009 - 2013 doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
Poskytovatel: Akademie věd ČR
Propojení matematického modelu hydrologické bilance s modelem bilance vodohospodářské
2009 - 2009 Ing. Adam Vizina
Poskytovatel: GA FZP
Aplikace vybraných black box modelů pro krátkodobou predikci odtoku
2008 - 2008 Ing. Vojtěch Havlíček, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Studium transportních trajektorií vybraných polutantů v atmosféře
2008 - 2008 Ing. Petra Sychová, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Modelování srážko - odtokového procesu na malých povodích
2007 - 2007 Ing. Martin Heřmanovský, Ph.D.
Poskytovatel: GA FLE
Analýza srážkoodtokových událostí na malých povodích
2007 - 2007 Ing. Stanislav Horáček, Ph.D.
Poskytovatel: GA FLE
Průběh pedogeneze v přirozeně disturbovaném jedlobukovém pralese
2007 - 2008 Ing. Petra Sychová, Ph.D.
Poskytovatel: CIGA
Biogeodynamika prvků skupiny železa v prostředí lesního ekosystému
2007 - 2007 Ing. Petra Sychová, Ph.D.
Poskytovatel: GA FLE
Porovnání biogeochemických cyklů Mn, Fe, Ni (Co) v prostředí experimentálníhopovodí Lesní potok na Černokostelecku
2005 - 2006 Ing. Petra Sychová, Ph.D.
Poskytovatel: GA FLE
Monitoring a vyhodnocení extrémních odtokových poměrů v povodích drobných vodních toků z hlediska prevence a zmírňování povodňových škod
2004 - 2008 doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Počítačová učebna informatiky a hydroinformatických výpočtů
2004 - 2004 prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
ULTRA - Zařízení pro regeneraci vodárenských jímacích vrtů na principu ultrazvuku
- prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
 
page foot