| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Katedry

Katedra geoenvironmentálních věd

Řešené projekty

Řešené projekty

Název
Trvání Řešitel
Izotopová frakcionace jako nástroj pro identifikaci sorpčních mechanizmů kadmia a zinku v půdách
2018 - 2020 prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Aplikace odpadních modifikovaných biomateriálů pro čištění důlních vod
2018 - 2019 Mgr. Veronika Veselská, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Inovativní využití biocharu modifikovaného nanoželezem: pokročilé geochemické testování pro stabilizaci kovů a metaloidů v půdě
2018 - 2020 Mgr. Martina Vítková, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Mechanismus vzniku izotopových anomalií C vyplývající ze studia izotopů Ca a O: Test modelu globální „karbonátové hypersaturace“ silurské mořské vody
2017 - 2019 prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Interakce arbuskulární mykorhizy s elementárním nanoželezem a jejich vliv na chování kovů a polokovů v systému půda-rostlina
2017 - 2018 Ing. Zuzana Michálková, Ph.D.
Poskytovatel: CIGA
Modelování transportu Zn půdním profilem s použitím filtračních kolon
2017 - 2018 Ing. Petr Ouředníček
Poskytovatel: GA FZP
Vývoj a výroba inovativních materiálů z odpadních produktů pro stabilizaci kovů a metaloidů: Komplexní experimentální a modelový přístup
2017 - 2018 Ing. Petr Ouředníček
Poskytovatel: CIGA
Izotopy niklu a kadmia jako důkaz původu znečištění atmosféry v industriálních oblastech
2016 - 2017 Ing. Hana Šillerová, Ph.D.
Poskytovatel: CIGA
Izotopové stopování průmyslového znečistění atmosféry v ČR a v Norsku. Podpora zapojení studentů do grantu Norských fondů
2015 - 2017 Ing. Anna Francová
Poskytovatel: GA FZP
Stopování kontinentálního zvětrávání pomocí izotopů Cr ve středním paleozoiku: implikace pro přínos živin a jejich vliv na mořskou evoluci
2015 - 2017 prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Syntéza a využití inovativních adsorbentů pro stabilizaci kovů a metaloidů v kontaminovaných půdách
2015 - 2016 Ing. Barbora Hudcová
Poskytovatel: CIGA
Simulace sorpčních procesů zinku v půdě s využitím geochemického modelování
2015 - 2017 Ing. Barbora Hudcová
Poskytovatel: GA FZP
Brachiopods as sensitive tracers of global marine environment: Insights from alkaline, alkaline Earth metal, and metalloid trace element ratios and isotope systems
2015 - 2018 prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Poskytovatel: Evropská komise
Modelování kompetitivní adsorpce kovů a As na nanooxidy Fe-Implikace pro remediace půd
2015 - 2017 prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Sledování distribuce a změn izotopového složení Cd v organismu bobra evropského (Castor fiber)
2015 - 2015 Ing. Jana Kortanová
Poskytovatel: GA FZP
Mechanismus adsorpce Cr(VI) v půdách: Kombinace modelování a spektroskopického přístupu
2015 - 2017 Mgr. Veronika Veselská, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
A new methodological approach for identification of industrial pollution: Isotope fingerprinting and bacterial community changes
2014 - 2017 prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Poskytovatel: Finanční mechanismus EHP/Norska
Nanočástice železa a jejich interakce s půdami, bakteriemi a rostlinami
2014 - 2015 Ing. Zuzana Michálková, Ph.D.
Poskytovatel: CIGA
Využití biocharu a syntetického oxidu manganu (AMO) jako sorbentů ke snížení transportu zinku a olova půdním profilem v kovy kontaminované oblasti Příbramska
2014 - 2014 doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Simulace transportu kovů v inovativně remediovaných půdách s použitím hydropedologického a komplexního hydrogeochemického modelování
2014 - 2016 doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Vliv pH na sorpční charakteristiky nanoželeza při stabilizaci vybraných rizikových prvků v půdě
2014 - 2014 Mgr. Martina Vítková, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Mobility and bio-geochemical cycling of base cations (Ca, Mg) and toxic metals (Ni, Cr) in sensitive forest ecosystems, Slavkov Forest, Czech Republic
2013 - 2013 doc. Mgr. Juraj Farkaš, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Příprava projektu analýzy izotopického znečištění Arktidy a Subarktidy
2013 - 2013 prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Poskytovatel: Finanční mechanismus EHP/Norska
Effect of Microbial Soil Properties on the half-life of Plastics
2013 - 2013 prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Využití (nano)oxidů pro stabilizaci kovů a metaloidů v kontaminovaných půdách
2013 - 2014 Ing. Zuzana Michálková, Ph.D.
Poskytovatel: CIGA
Vývoj a aplikace hydrogeochemických modelů v půdách kontaminovaných kovy a ošetřených aplikací Biocharu (BIOCHAR)
2013 - 2016 doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Multidisciplinární přístup při posuzování biotických krizí středního paleozoika – devonský dalejský a kačácký event
2012 - 2016 prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Základy využívání a vyhodnocování migračních zkoušek v umělých mokřadech
2012 - 2012 Ing. Pavel Šimek
Poskytovatel: GA FZP
Hranice devonu a karbonu v Evropě - multidisciplinární přístup
2011 - 2014 prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Stabilizace kovů/polokovů v kontaminovaných půdách pomocí nového syntetického oxidu manganu: Porovnání s dalšími stabilizačními činidly
2011 - 2014 prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Izotopy chrómu jako indikátor samočištění kontaminovaných vod: Řešení technologie za užití hmotnostní spektrometrie
2011 - 2014 prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Rozpracování metodiky využití migračních zkoušek při ochraně životního prostředí
2010 - 2010 Ing. Pavel Šimek
Poskytovatel: CIGA
Sledování transportu vybraných těžkých kovů půdním profilem a jejich příjmu rostlinami
2010 - 2011 doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D.
Poskytovatel: CIGA
Vliv dolomitického vápence jako sorbentu na sledování pohybu těžkých kovů půdním profilem
2010 - 2010 doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D.
Poskytovatel: GA FAPPZ
Vliv mykorhizní symbiózy na sledování pohybu těžkých kovů
2009 - 2009 doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D.
Poskytovatel: GA FAPPZ
Chemicky podporovaná fytoextrakce mědi z kontaminovaných půd vinic a chmelnic
2008 - 2010 prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Experimentální studium sorpce Cu-pesticidů v půdě
2008 - 2008 prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Poskytovatel: GA FAPPZ
Vertikální a horizontální distribuce mědi v půdách vinic postižených aplikací Cu-fungicidů
2007 - 2007 prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Poskytovatel: GA FAPPZ
Fytoextrakce těžkých kovů z kontaminovaných půd: podporovaná fytoextrakce vs. Přirozená hyperakumulace
2006 - 2007 prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Poskytovatel: CIGA
Vliv pH a obsahu organické hmoty na účinnost extrakce olova z půd pomocí EDTA a EDDS
2006 - 2006 prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Poskytovatel: GA FAPPZ
Podpora multimediální výuky geologických předmětů na ČZU v Praze
2004 - 2004 RNDr. Jan Jehlička, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 
page foot