| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Katedry

Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování

Řešené projekty

Řešené projekty

Název
Trvání Řešitel
Vliv struktury porostu na druhovou diverzitu a distribuci ptáků v Krkonošském národním parku
2017 - 2018 Ing. Michal Fogl
Poskytovatel: GA FZP
Kvalita prostorových dat a její efekt na modelování druhové distribuce
2017 - 2019 Ing. Lukáš Gábor
Poskytovatel: GA FZP
Multitemporální analýza vegetačních změn v centrální Itálii užitím dálkového průzkumu Země
2017 - 2017 Ing. David Moravec
Poskytovatel: GA FZP
Vliv rozlišení dat dálkového průzkumu země pro hodnocení ekologických opatření
2017 - 2018 Ing. David Moravec
Poskytovatel: CIGA
Spojení LiDARu a multispektrálních dat z UAV pro posouzení fyziografické diverzity posttěžebních lokalit
2017 - 2019 Ing. Vítězslav Moudrý, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Nové přístupy využití geodat v habitat-species modelech
2016 - 2017 Ing. Petr Klápště
Poskytovatel: GA FZP
Nástroje pro snižování energetické náročnosti inteligentních sídel v oblasti osobní dopravy
2016 - 2017 prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR
2016 - 2016 prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Optimalizace dopravních vazeb na nadmístní úrovni
2016 - 2016 prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Strukturální proměna krajiny v pohraničních oblastech: hybné síly a klíčoví aktéři
2015 - 2016 Mgr. Martin Dolejš
Poskytovatel: GA FZP
Využitelnost digitálních modelů povrchů pro vybrané úlohy v ekologii živočichů a v krajinné ekologii
2015 - 2016 Ing. Tomáš Klouček
Poskytovatel: CIGA
Design sběru dat a pravděpodobnost detekce druhu jako zdroj neurčitosti v modelech druhové distribuce
2015 - 2016 Ing. Jan Komárek
Poskytovatel: CIGA
Využití dat z dlouhodobých monitorovacích programů pro modelování detektability a skutečné distribuce ptáků
2015 - 2017 Ing. Jan Komárek
Poskytovatel: GA FZP
Využitelnost moderních geodat v ekologii a krajinné ekologii
2015 - 2017 Ing. Ondřej Lagner
Poskytovatel: GA FZP
Zmírnění vlivu větrných elektráren na okolní klimatické podmínky vhodným výběrem lokality
2015 - 2016 Ing. David Moravec
Poskytovatel: GA FZP
Etické principy v praxi českého územního plánování
2015 - 2016 Ing. Jan Šlemr
Poskytovatel: GA FZP
Coastal vulnerability trends according to coastal erosion rates and land use changes. Case study in Cádiz coast (SW Spain)
2014 - 2014 Ing. Vojtěch Barták
Poskytovatel: GA FZP
Interaktivní nástroje a metody pro identifikaci a analýzu hodnot a problémů pro územně analytické podklady
2014 - 2015 prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Vliv větrných elektráren na okolní klimatické podmínky
2014 - 2014 Ing. David Moravec
Poskytovatel: GA FZP
Analýza vývoje krajiny ČR v podrobném měřítku hodnocení
2013 - 2013 doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Vliv použitých geodat na analýzy viditelnosti pro hodnocení záměrů v krajině
2013 - 2013 doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
SUIDOD Systémy udržitelné intermodální dopravní dostupnosti
2012 - 2014 prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Aplikace Evropské úmluvy o krajině do zásad územního rozvoje
2012 - 2013 prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Vliv použitých geodat na výsledky analýz distribuce ptáků
2012 - 2014 Ing. Vítězslav Moudrý, Ph.D.
Poskytovatel: CIGA
Výzkum a vývoj systému pro prostorové vyhodnocení možností vsakování dešťové vody v urbanizovaném území, na základě geologických, hydrogeologických, morfologických a hydrologických poměrů
2012 - 2014 doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Analytická podpora mapování rizik
2012 - 2014 doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR
Početnost vybraných synantropních druhů ptáků v malých sídlech v okolí Prahy
2012 - 2012 Ing. Lucie Šmejdová
Poskytovatel: GA FZP
Predikční model šíření bobra evropského v ČR
2011 - 2011 Ing. Vojtěch Barták
Poskytovatel: GA FZP
Odhad parametrů vegetace pomocí metod obrazové spektroskopie
2011 - 2011 doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Ekologie vrabce domácího (Passer Domesticus), studium populací ve venkovském prostředí
2011 - 2011 Ing. Lucie Šmejdová
Poskytovatel: GA FZP
Matematické modelování prostorových ekologických procesů
2010 - 2010 Ing. Vojtěch Barták
Poskytovatel: GA FZP
Novelizace a regionalizace faktoru erozní účinnosti přívalových dešťů (R) pro podmínky České republiky
2010 - 2010 Ing. Vojtěch Barták
Poskytovatel: GA FZP
Tvorba nástroje pro prostorové environmentální analýzy s využitím digitálních modelů terénu
2009 - 2009 Ing. Vojtěch Barták
Poskytovatel: GA FZP
Možnosti hodnocení struktury a fragmentace krajiny s využitím prostorově orientovaných databází
2009 - 2010 Ing. Kateřina Gdulová
Poskytovatel: CIGA
Vliv tématického a prostorového rozlišení dat na hodnocení struktury krajiny
2008 - 2008 Ing. Kateřina Gdulová
Poskytovatel: GA FZP
Hnízdní biologie sýce rousného v imisních oblastech Krušných horách
2006 - 2006 Ing. Markéta Zárybnická, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
Využití GIS při rekonstrukci šíření bobra evropského v ČR
2005 - 2006 Ing. Vítězslav Moudrý, Ph.D.
Poskytovatel: GA FLE
Příprava multimediálních výukových textů a specializovaných datových sad pro výuku předmětu Geografické..
2005 - 2005 doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Hnízdní biologie sýce rousného v imisemi poškozené oblasti Krušných hor
2004 - 2004 Ing. Markéta Zárybnická, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Aktivita sýce
2004 - 2005 Ing. Markéta Zárybnická, Ph.D.
Poskytovatel: CIGA
 
page foot