| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Katedry

Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování

Základní informace

Základní informace

Kontakt
Vedoucí:
Photo/Foto: Šímová Petra, doc. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Photo/Foto: Moudrý Vítězslav, Ing. Ph.D.
Tajemník:
Photo/Foto: Hnátek Michal, Ing.
Sekretariát:
Photo/Foto: Hnátek Michal, Ing.
Zaměření
Pedagogická i výzkumná činnost Katedry aplikované geoinformatiky a územního plánování (KAGÚP) je zaměřena na širokou škálu vzájemně souvisejících oborů. Jde zejména aplikace (geo)informačních technologií v ekologických a environmentálních oborech, prostorové modelování, statistické zpracování dat, problematiku prostorového plánování a&bnsp;oblast technického řešení staveb.
Pedagogická činnost
Katedra zajišťuje výuku v oblasti základů geografických informačních systémů i jejich pokročilých aplikací, dálkového průzkumu Země, CAD, hydroinformatiky, numerických metod a programování, statistiky, environmentálního modelování, matematického modelování a rozhodovacích procesů, územního plánování a urbanismu, technického a sadovnického kreslení, pozemních a inženýrských staveb, stavební mechaniky, mechaniky zemin a zakládání staveb. Předměty pokrývají všechny stupně studia (bakalářský, magisterský a doktorandský), obě formy studia (prezenční a kombinovanou) a jsou vyučovány jak pro FŽP, tak i pro ostatní fakulty univerzity.

Ve výuce je akcentováno používání výpočetní techniky a samostatná i týmová práce na semestrálních projektech. Výuka v učebnách je dle potřeby příslušných předmětů doplněna prací v terénu.

V současné době je připraven k akreditaci bakalářský obor Územní plánování, připravován je magisterský obor Geoinformatika v životním prostředí, které budou po akreditaci katedrou garantovány.
Výzkumná činnost
Katedra se zabývá samostatným specializovaným výzkumem i interdisciplinárními tématy, řešenými ve spolupráci s ostatními katedrami fakulty a dalšími institucemi. Činnost se týká především následujících okruhů:

 • vliv prostorové přesnosti a tematické podrobnosti geodat na výsledky environmentálních analýz

 • analýzy krajinných struktur a vývoje krajiny

 • prostorové analýzy v ekologii živočichů (habitat selection, šíření a ubývání druhů, vliv struktury krajiny na druhovou diverzitu atd.)

 • statistické zpracování environmentálních dat

 • tvorba hydrologických a hydraulických modelů

 • hydrogeologické poruchy ovlivněné povodňovým režimem

 • řízení vodohospodářských soustav a krizové řízení

 • územní plánování v povodněmi ohrožených oblastech

 • devastace estetických hodnot krajiny jako ohrožení krajinného managementu

 • vývoj zástavby ve vztahu k ekologickým a sociálním podmínkám v krajině a k plánovanému funkčnímu využití území

 • historicko-kulturně-sociální dimenze krajinného managementu

 • sociologické aspekty odezvy veřejnosti na kritické změny krajinného managementu

 • impact analýza vlivů různých forem zástavby a druhů staveb na krajinu

 • metodologie kompozice krajiny - estetická hlediska, základní kompoziční principy, bohatství přírody
Zahraniční styky
Katedra spolupracuje s řadou zahraničních institucí, například:

 • University of West Hungary, Faculty of Forestry, Sopron, Hungary

 • University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia

 • Univerza v Ljubljani, Biotechniška fakulteta, Ljubljana, Slovenija

 • Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta, Zvolen, Slovenská rep.

 • Technological Educational Institute of Kavala, Greece

 • WARREDOC - WAter Resources REsearch and DOcumentation Centre, Centro Studi Villa La Colombela, Perugia, Italy

 • Potsdam Institute for Climate Impact Research PIK, Potsdam, Deutschland

Další aktivity
» Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 2011-12
» Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 2010-11
» Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 2009-10
» Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 2008-09
 
page foot