| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Mobility studentů

LLP Erasmus

Před odjezdem

Studenti, kteří byli vybráni na studijní pobyt v zahraničí:

 • zjistí na webových stránkách, případně jiným kontaktem s příslušnou univerzitou co nejdříve především termín uzávěrky pro zaslání přihlášek, opatří si případné formuláře požadované zahraniční universitou, popřípadě potvrzení o jazykové zkoušce (certifikát – FCE, TOEFL, či potvrzení o jazykové úrovni z katedry jazyků – PEF – od garanta jazyka)
 • vyplní veškeré formuláře požadované zahraniční universitou a v elektronické formě formuláře ČZU potřebné k výjezdu do zahraničí:
ve 2 výtiscích:
Ve formuláři Transcript of Records se uvádějí všechny předměty, které student do dnešního dne absolvoval na vysoké škole v ČR. V případě, že studoval také na jiné VŠ, uvede ve formuláři i výsledky studia z této VŠ. Student doktorského studia zde uvede veškeré absolvované předměty v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studijního programu. Student si seznam předmětů absolvovaných na ČZU spolu s jejich kódy a hodnocením stáhne v anglickém jazyce z aplikace hroch.

Learning Agreement – při výběru skladby předmětů, které student zamýšlí studovat v zahraničí by měl vycházet ze studijního programu FŽP. V případě, že student vyjíždí na celý akademický rok – měl by získat 60 ECTS kreditů, při výjezdu na jeden semestr je předpokládaný počet 30 ECTS kreditů. V případě práce na diplomové nebo disertační práci se do formuláře LA uvádí pouze "diploma work" nebo "dissertation work" a jako příloha na samostatném listu papíru se uvede název práce a stručný popis předpokládané činnosti na hostitelské universitě (v angličtině).

Vzory požadovaných formulářů najdete zde

1 výtisk:

Vytištěné a vyplněné formuláře ČZU a zahraniční university – včetně jejich elektronické formy - a žádost pro studijní oddělení o souhlas s vybranými předměty zanesou studenti k potvrzení a podepsání proděkanovi pro zahraniční vztahy FŽP (fakultní koordinátor)
- Ing. Kristina Janečková Molnárová, Ph.D. - a proděkanovi pro studijní a pedagogickou činnost – prof. Ing. Pavel Pech, CSc. 

 • formuláře podepsané fakultním koordinátorem student předloží na
  • zahraničním oddělení rektorátu k podpisu institucionálnímu koordinátorovi - Ing. Martina Vilimovská
  • takto potvrzené formuláře zanesou k evidenci na zahraniční oddělení rektorátu - Ing. Martina Vilimovskánejpozději do 12. května – v případě výjezdu na zimní semestr či celý akademický rok a do 15. září – v případě výjezdu na letní semestr, v případě, že zahraniční universita nepožaduje dřívější termín odevzdání formulářů
  • a na zahraniční oddělení FŽP (Ing. Petra Skalská) nejpozději do konce května, resp. září
 • oba podepsané a potvrzené originály zašlou na zahraniční univerzitu se žádostí o potvrzení a zaslání jednoho originálu zpět (na adresu dle vlastního uvážení – do místa bydliště, na zahraniční oddělení FŽP nebo na adresu zahraničního oddělení rektorátu)
 • na základě vrácených potvrzených formulářů bude se studenty na zahraničním oddělení rektorátu vypracována a podepsána příslušná finanční dohoda o krytí cesty z prostředků LLP ERASMUS
 • v případě změny studijního plánu v zahraničí (Learning Agreement) musí student do jednoho týdne (e-mailem) seznámit se změnami proděkany pro zahraniční vztahy - Ing. Kristina Janečková Molnárová, Ph.D. - a pro studijní a pedagogickou činnost - prof. Ing. Pavel Pech, CSc. - aby jim změny mohly být schváleny. Neschválený program a změny znamenají porušení dohody a studenti neobdrží stipendium.
 • studenti si případně na studijním oddělení podají žádost o úpravu studia v následujících letech

Uznání studia
 • před odjezdem do zahraničí student dodá seznam předmětů, které bude studovat v zahraničí k posouzení proděkanům pro zahraniční vztahy - Ing. Kristina Janečková Molnárová, Ph.D. - a pro studijní a pedagogickou činnost - prof. Ing. Pavel Pech, CSc. - k vyjádření (Learning Agreement a Žádost pro studijní oddělení o souhlas s vybranými předměty)

Ubytování v zahraničí
 • zajištění ubytování v zahraničí není podmínkou programu LLP Erasmus. Student by proto měl – ve svém zájmu - co nejdříve projednat organizační záležitosti spojené se svým pobytem se zahraniční universitou a požádat o ubytování.

Finanční dohoda
 • finanční dohodu je možné uzavřít na zahraničním oddělení rektorátu ČZU u Ing. Martiny Vilimovské .  
 • k podpisu finanční dohody musí student doložit:
  • doklad o uzavření zdravotního pojištění na celou dobu pobytu nad rámec zdravotního pojištění vyplývajícího z Evropského průkazu zdravotního pojištění (karta Vaší zdravotní pojišťovny)
  • Letter of Acceptance od hostitelské univerzity, kde budou uvedena přesná data pobytu (nestačí tedy pouze září - prosinec). V případě, že neobdržíte tento zvací dopis a zahraniční univerzita pošle zpět pouze potvrzenou přihlášku, je nutné doložit přesná data dle akademického kalendáře dané zahraniční univerzity
  • účet u Komerční banky, a.s. (na vlastní jméno či rodinného příslušníka) - k realizaci převodu peněz na váš účet potřebujete znát název a přesnou adresu pobočky, číslo účtu a měnu účtu. V případě, že některý z těchto údajů bude chybný či nebude uveden, stipendium nebude moci být zasláno na váš účet; proto důkladně zkontrolujte vámi uvedené údaje. V případě, že nejste majiteli účtu (majitelem účtu je jiný rodinný příslušník), je nutné ještě doložit dispoziční právo k danému účtu.
 • finanční podpora pro studium na zahraniční univerzitě bude studentovi poskytnuta pouze v případě řádně uzavřené finanční dohody
 • při podepsání finanční dohody student dostane potvrzení o obdržení stipendia, které zároveň slouží jako doklad o studiu

Výše stipendia
 • výši stipendia pro jednotlivé země naleznete v níže přiloženém souboru
 • stipendium je poskytováno na celou dobu pobytu, v případě, že délka pobytu neodpovídá násobku celých měsíců, je stipendium vypočteno jako součet částky za  počet celých měsíců + částky dle počtu zbývajících strávených v zahraničí:
  • 1-7 dnů : nulová finanční podpora
  • 8-20 dnů: polovina finanční podpory na měsíc
  • 21-30 dnů: celá finanční podpora na měsíc
 • finanční podpora, kterou student obdrží je pouhým příspěvkem na pokrytí nákladů spojených se zahraničním studiem, předpokládá se, že student přispěje na svůj pobyt i vlastními finančními zdroji!


Další informace také na
 
page foot