| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Aktuality
Za obsah odpovídá:
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Obsah vytvořil:
Ing. Tomáš Kott
Publikováno:
6. 2. 2016
Vizualizace (b)

Aktuality

Všeobecné

Přijímací řízení do doktorských studjních oborůFakulta životního prostředí ČZU v Praze
vyhlašuje podle §§ 48 a 49 zákona č. 111/1998 Sb.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

ke studiu v doktorských studijních programech
pro školní rok 2016/2017

Studijní programy pro studium v prezenční i kombinované formě:
  • Ekologie, studijní obor: Ekologie
  • Environmentální vědy, studijní obor:  Aplikovaná a krajinná ekologie
  • Krajinné inženýrství, studijní obor: Environmentální modelování
  • Krajinné inženýrství, studijní obor: Úpravy vodního režimu krajiny
  • Ecology, Specialization: Ecology
  • Environmental Science, Specialization: Applied and Landscape Ecology
  • Landscape Engineering, Specialization: Environmental Modelling
  • Landscape Engineering, Specialization: Water Regime Improvement in Landscape

Přihlášku je nutno vyplnit elektronicky na adrese http://is.czu.cz/prihlaska/ do 31. 5. 2016.

Poplatek za přijímací řízení (500,- Kč) je možné platit on-line v aplikaci přihlášky nebo převodem na účet 19-5504550287, kód banky 0100, variabilní symbol 4275000116, specifický symbol registrační kód přihlášky nebo složenkou.

Dokumenty nutné k přihlášce: životopis, fotokopie dokladů o VŠ vzdělání, vč. výpisu absolvovaných zkoušek (Diploma Supplement) a kopii dokladu o zaplacení poplatku 500,- Kč mimo platbu on-line. Tyto dokumenty zašlete na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Oddělení VaV, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol nebo naskenujte a pošlete mailem na novotnaj@fzp.czu.cz nebo soulkova@fzp.czu.cz.

Informační schůzka pro zájemce se uskuteční 23. března 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti FŽP ČZU v Praze (budova MCEV I, č. dv. Z239).

Přijímací zkouška se bude konat ve středu 15. 6. 2016 od 9:00 hod. v zasedací místnosti FŽP ČZU v Praze (budova MCEV I, č. dv. Z239). Od 9:15 hod. přijímací zkouška pokračuje u předsedy komise příslušného oboru.

Náhradní přijímací zkouška pro uchazeče, kteří se ze závažných důvodů nemohou dostavit na řádný termín, se bude konat ve středu 21. 9. 2016 od 9:00 hod. v zasedací místnosti FŽP ČZU v Praze (budova MCEV I, č. dv. Z239). Uzávěrka podání přihlášky pro tento termín je 31. 8. 2016.

Obsahem přijímací zkoušky je odborná rozprava, která na základě dokladu o vlastní tvůrčí práci uchazeče (diplomová práce, publikace) umožní posoudit jeho předpoklady pro samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost a znalosti oboru. Při přijímací zkoušce dále prokazuje uchazeč odpovídající znalosti z anglického jazyka.

Téma a školitel: uchazeč nastíní komisi téma disertační práce a předpokládaný způsob řešení. Aktualizovaná témata a odborná charakteristika školitelů budou zveřejněna na webových stránkách FŽP do
31. 3. 2016. Student může také přijít s vlastním tématem, je však potřeba, aby bylo předjednáno s potenciálním školitelem stejně jako téma vypsané.

Uchazeči budou o svém přijetí/nepřijetí vyrozuměni do 14 dnů po vykonání přijímací zkoušky. Maximální počty přijímaných studentů: 50 v prezenční a 10 v kombinované formě studia.

Další informace: Ing. Jana Novotná, odd. VaV FŽP (tel.: 224 382 128, e-mail: novotnaj@fzp.czu.cz) nebo Ing. Eva Soulková, odd. VaV FŽP (tel.: 224 382 850, e-mail: soulkova@fzp.czu.cz).V Praze dne 15. února 2016


                                                                                                     prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
                                                                                                           děkan FŽP ČZU v Praze
 
page foot