| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Aktuality
Za obsah odpovídá:
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Obsah vytvořil:
Ing. Tomáš Kott
Publikováno:
14. 10. 2015
Vizualizace (b)

Aktuality

Všeobecné

prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc. - profil nově zvoleného děkana FŽPProf. RNDr. Vladimír BEJČEK, CSc.

Rok narození: 1953
Státní občanství: ČR
Stav: ženatý, 2 děti


Vzdělání a zaměstnání:
1972 – 1977 přírodovědecká fakulta UK v Praze, obor zoologie obratlovců
1978 – 1983 vědecký aspirant - Ústav krajinné ekologie ČSAV, obor ekologie
1982 – 1985 vědecký pracovník, Ústav krajinné ekologie ČSAV
1985 – 1991 samostatný vědecký pracovník, Ústav aplikované ekologie VŠZ, Kostelec nad Č. l.
1992 habilitace na LF ČZU v Praze v oboru Ekologie
2002 profesor v oboru Ekologie, LF ČZU v Praze, od roku 2006 vedoucí katedry ekologie a životního prostředí  FLE ČZU v Praze a po jejím rozdělení (byl jedním z hlavních aktérů vzniku samostatné FŽP) v roce 2007 vedoucí katedry ekologie FŽP ČZU v Praze, od roku 2010 proděkan pro VaV FŽP ČZU v Praze

Členství v odborných společnostech a redakčních radách:
– člen vědecké rady: ČZU v Praze, FŽP ČZU v Praze, PEF ČZU v Praze
– člen vědecké rady ministra životního prostředí (do 2015)
– člen oborové rady DSP: Aplikovaná a krajinná ekologie na FŽP ČZU v Praze, Ekologie na FŽP ČZU v Praze, Zemědělství tropů a subtropů na FTS ČZU v Praze, Environmentální vědy na PřF UK v Praze, Aplikovaná zoológia a poľovníctvo na LF TU Zvolen
– člen Rady Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
– člen stínové rady NP Šumava
– člen: Česká společnost ornitologická, Česká společnost pro ekologii, Český národní komitét SCOPE, BirdLife International.
– člen redakční rady časopisů: Ochrana přírody, Agricultura Tropica et Subtropica, Příroda, Sborník Oblastního muzea v Mostě, Sylvia (do roku 2015) a jeden ze dvou šéfredaktorů mezinárodního vědeckého časopisu s IF „Folia Zoologica“.

Aktivity v dalších institucích:
– předseda AS LF ČZU v Praze (1997 – 2003); předseda AS ČZU v Praze (2003 až 2007); člen AS ČZU (od 2007 – 2008); člen AS FŽP ČZU v Praze (2007 – 2009);
– člen předsednictva RVŠ za ČZU v Praze; místopředseda komise pro vědeckou činnost (2003 – 2008)
– člen akademického sněmu AV ČR (delegát RVŠ do 2009)
– člen monitorovacího výboru Programu OPŽP (za ČZU v Praze)
- člen mezirezortní skupiny odborníků, ustanovené předsedou vlády ČR pro vyhodnocení variantního řešení úseků pozemních komunikaci podle usnesení vlády ČR č. 1064 (od 2007 – 2008)
- člen zkušební komise pro udělování autorizace „Biologické hodnocení“ (MŽP ČR)

Praktická činnost:
– soudní znalec v oboru Ochrana přírody
– držitel dvou autorizačních oprávnění (naturová hodnocení, biologická hodnocení)
– cca 40 naturových a biologických hodnocení a expertních studií, zaměřených na řešení klíčových problémů v ochraně přírody (NP Šumava, výstavba větrných elektráren v lokalitách Natura 2000, revitalizace rašelinišť, metodické pokyny pro naturová hodnocení…)

Vzdělávací činnost:
– garant studijního programu a oboru, garant několika předmětů, školitel 22 úspěšně obhájených vědeckých aspirantů a doktorandů
– vedoucí více než 100 obhájených diplomových a bakalářských prací

Publikační činnost:
Přes 250 článků ve vědeckých a odborných časopisech

Články v časopisech s IF:
Population Ecology, Folia Zoologica, Helmithologia, Biodiversity and Conservation, Environmental Pollution, Ekologia Polska, Bird Study, Ibis, Animal Conservation, Journal of Ornithology, Acta Ornithologica, Parasite

Knihy
autor či spoluautor 37 knih a monografií, vybrané tituly:
– Šťastný K., Bejček V., Hudec K. 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001 – 03. Aventinum Praha. 463 str. (ceny: 1. Cena ministra životního prostředí 2006, 2. Cena Josefa Hlávky 2007, 3. Mapa roku 2006)
– Bejček V., Šťastný K., Hudec K. 1995: Atlas zimního rozšíření ptáků v České republice 1982 – 1985. H&H Jinočany a MŽP ČR. 270 str.
– Bejček in Hudec K., Šťastný K. a kol. 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I a II. Academia Praha. 1203 pp.
– Bejček V. in Šťastný K., Hudec K. (eds.) 2011: Ptáci 3. Fauna ČR. Academia Praha. 1189 str.
– Bejček V., Šťastný K. 2006: Encyklopedie ptáků. Rebo Production Lisse, 288 str.
– Bejček V. 1988: Zugvögel. Dausin, Hanau am Main, 223 str. (další vydání: 1992, 1994: Trekvogels. R&B Lisse, Nederland, 224 pp.; 1989: Migratory birds. Octopus Books, London, 224 pp.)
– Bejček, V., Šťastný, K., Verhoef, E. 2010: Ptáci. REBO Productions – CZ. 600 str.

 
page foot