| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Věda a výzkum

Habilitační řízení

Habilitační řízení

Významnou součástí činnosti fakulty jsou habilitační řízení, po jehož úspěšném absolvování získávají uchazeči titul docent.

Habilitační řízení probíhá podle zákona č.111/1998 Sb., O vysokých školách, ve změní pozdějších předpisů a podle směrnice rektora „Jednotná pravidla pro jmenování docentů a profesorů na ČZU v Praze“, která nabyla účinnosti dnem 1. září 2007.

V habilitačním řízení se podle výše citovaného zákona ověřuje vědecká kvalita uchazeče na základě předložené habilitační práce a její obhajoby, dalších vědeckých a odborných prací a dále pak pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předešlé pedagogické praxe.

Údaje o probíhajících habilitačních řízeních jsou zveřejněny na Úřední desce ČZU a na Úřední desce FŽP. Seznam úspěšných habilitačních řízení uskutečněných na FŽP v letech 1990 – 2011 je v příloze tohoto článku.


Na FŽP jsou akreditovány 4 obory v nichž může fakulta konat habilitační řízení:

  • Aplikovaná a krajinná ekologie
  • Ekologie
  • Úpravy vodního režimu krajiny
  • Zemědělská a lesnická hydrologie

Průběh habilitačního řízení:

Habilitační řízení je zahajuje na návrh uchazeče, který se podává děkanovi fakulty. Za předpokladu dodání potřebných dokladů uvedených v zákoně a splnění podmínky akreditace pro určitý obor habilitace, předloží děkan návrh vědecké radě fakulty spolu s návrhem pětičlenné habilitační komise, jejíž předsedou musí být profesor a nejméně tři členové musí být odborníci z jiného pracoviště než z ČZU.

Habilitační komise schválená vědeckou radou jmenuje tři oponenty habilitační práce. Na základě posudků těchto oponentů posoudí habilitační komise úroveň habilitační práce a dále pak způsobilost uchazeče.

Návrh, zda má nebo nemá být uchazeč jmenován docentem, předkládá komise Vědecké radě FŽP, která na svém veřejném zasedání vyslechne obhajobu habilitační práce a habilitační přednášku uchazeče a poté se v tajném hlasování usnáší na přijetí či nepřijetí návrhu.
Návrh na jmenování docentem postoupí vědecká rada rektorovi. Souhlasí-li rektor s návrhem, jmenuje uchazeče docentem.

 
page foot