| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Věda a výzkum

Jmenovací řízení

Řízení ke jmenování profesorem

Významnou součástí činnosti fakulty jsou jmenovací řízení, po jehož úspěšném absolvování získávají uchazeči titul profesor.

Jmenovací řízení probíhá podle zákona č.111/1998 Sb., O vysokých školách, ve změní pozdějších předpisů a podle směrnice rektora „Jednotná pravidla pro jmenování docentů a profesorů na ČZU v Praze“, která nabyla účinnosti dnem 1. září 2007.

V řízení jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče, který je významnou a uznávanou osobností ve svém oboru.

Údaje o probíhajících jmenovacích řízeních jsou zveřejněny na Úřední desce ČZU a na Úřední desce FŽP. Seznam úspěšných habilitačních řízení uskutečněných na FŽP v letech 1992 – 2011 je v příloze tohoto článku.


Na FŽP jsou akreditovány celkem 4 obory v nichž může fakulta konat jmenovací řízení:
  • Aplikovaná krajinná ekologie
  • Ekologie
  • Úpravy vodního režimu krajiny
  • Zemědělská a lesnická hydrologie 

Průběh jmenovacího řízení:

Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na návrh uchazeče, který je podpořený alespoň dvěmi písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru nebo na návrh děkana či rektora podaný vědecké radě fakulty, která má akreditaci pro obor jmenování. Řízení může z vlastního podnětu zahájit i vědecká rada.

Na návrh děkana schvaluje příslušná vědecká rada pětičlennou hodnotící komisi složenou z řad profesorů, docentů a dalších významných představitelů daného oboru, jejíž předsedou musí být profesor a nejméně tři členové musí být odborníci z jiného pracoviště než z ČZU.

Hodnotící komise výsledek jednání předkládá vědecké radě, která vyzve uchazeče, aby na jejím veřejném zasedání přednesl přednášku, ve které předloží koncepci vědecké a pedagogické práce v daném oboru. Po přednášce se rada v tajném hlasování usnáší, zda má být uchazeč jmenován profesorem.

Návrh je předán vědecké radě školy, na které uchazeč znovu přednese svoji přednášku a poté vědecká rada školy tajně hlasuje o souhlasu či nesouhlasu s udělením titulu profesor.

Profesora jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
 
page foot