| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Věda a výzkum

Základní informace

Základní informace

Fakulta životního prostředí (FŽP) patří k hlavním institucím univerzitního vzdělání, výzkumu, vývoje a expertní činnosti v oblastech managementu krajiny, aplikované ekologie a ochrany přírody a životního prostředí.

Pokrývá prakticky úplně dané oblasti. Kromě zajištění univerzitního vzdělání, náleží výzkum a vývoj k jejím stěžejním činnostem. Každý z uvedených oborů vychází ze široké báze znalostí a materiálního zajištění, unikátního v podmínkách ČR. Výzkumné aktivity fakulty mají dlouhodobý charakter, vycházejíce ze specifického charakteru hlavního předmětu výzkumu, kterým jsou kontinuální, krátkodobé, střednědobé a hlavně dlouhodobé trendy v oblastech vývoje krajiny a ekologických procesů.

Výzkumná činnost fakulty je na srovnatelné úrovni s ostatními fakultami ČZU i s odborně obdobně zaměřenými fakultami v ČR i v zahraničí a má stále stoupající charakter. Významná je komplexnost a vzájemná provázanost. Tomu odpovídají i výstupy, které jsou dlouhodobého a komplexního charakteru a představují záznam dlouhodobých trendů ve všech oblastech sledování. Kromě dalšího rozvoje vědecké činnosti pak slouží jako podklad pro formulaci prakticky orientovaných výzkumů, pro expertní a poradenskou činnost. Podíl aplikací výzkumu FŽP rovněž stále stoupá, stejně tak jako využití výstupů výzkumu a vývoje při  výuce.
                  

K prioritním oblastem a oborům výzkumu a vývoje náleží tyto oblasti:
  • obecná, aplikovaná a krajinná ekologie, ekologie populací, ekologie rostlinných a živočišných společenstev, ochrana biodiverzity, management chráněných území
  • ochrana vybraných složek životního prostředí, metodologické otázky EIA/SEA, staré ekologické zátěže, chemie prostředí, transport škodlivin, environmentální modelování, využití a likvidace odpadů
  • komplexní biotechnické úpravy v krajině, ochrana půdy, rekultivace devastovaných území, pozemkové úpravy
  • hydrický režim ekosystémů a krajiny a srážkoodtokový proces v krajině včetně možností jeho managementu, modelování hydrologických procesů v krajině
  • územní plánování a urbanizmus venkovského prostoru, stavby pro venkov
 
page foot