| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Katedry

Katedra aplikované ekologie

Řešené projekty

Řešené projekty

Název
Trvání Řešitel
The influence of urban drainage types on fate of toxic metals in an aquatic environment of small urban streams
2017 - 2018 Ing. Bc. Bijay Gurung
Poskytovatel: GA FZP
Změny chování stopových kovů v drobných tocích ovlivněných různými typy městského odvodnění
2017 - 2018 Ing. Bc. Bijay Gurung
Poskytovatel: CIGA
Nové přístupy k intenzifikaci čištění odpadní vody pomocí kořenových čistíren
2017 - 2019 Ing. Vít Rous
Poskytovatel: GA FZP
Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti
2017 - 2017 Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Vývoj krajiny Sudet - trajektorie změn, bezprostřední příčiny a hlavní hybné síly
2017 - 2018 Ing. Vít Zelinka
Poskytovatel: GA FZP
Faktory ovlivňující samočistící procesy ve vybraných tocích poznamenaných těžbou hnědého uhlí
2016 - 2016 Ing. Bc. Martin Berka
Poskytovatel: GA FZP
Vliv obsahu fenolických látek v biomase mokřadních rostlin na rychlost jejich dekompozice
2016 - 2017 Ing. Tereza Dvořáková Březinová, Ph.D.
Poskytovatel: CIGA
Vliv vývojových trajektorií na dendrologické charakteristiky porostů mimolesní dřevinné vegetace v zemědělské krajině
2016 - 2016 Ing. Michal Novotný
Poskytovatel: GA FZP
Retence, distribuce a možné využití živin přítomných v rybničních biocenózách
2016 - 2017 Ing. Anita Petrů
Poskytovatel: CIGA
Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti
2016 - 2016 Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Trajektorie vývoje krajiny Sudet – případová studie v krajině vrchovin a hornatin.
2016 - 2016 Ing. Vít Zelinka
Poskytovatel: GA FZP
Toky materiálů a energií při výrobě tepla a elektrické energie v České republice
2015 - 2015 Ing. Kamila Bicanová
Poskytovatel: GA FZP
Problematika odpadních vod ze zdravotnických zařízení a jejich vliv na životní prostředí a zdraví lidí
2015 - 2015 Ing. Anna Cidlinová
Poskytovatel: GA FZP
Wood-pastures in the Czech Republic: change trajectories, proximate causes and underlying driving forces
2015 - 2017 Ing. Anna Pereponova, MSc.
Poskytovatel: GA FZP
Vliv skladových hal na okolní krajinu z hlediska energetických toků
2015 - 2015 Johana Vardarman (Zacharová)
Poskytovatel: GA FZP
Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti
2015 - 2015 Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Porovnání půdních vlastností a diverzity rostlin na rekultivovaných a nerekultivovaných Kladenských haldách
2014 - 2014 Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Kontaminace pracovního prostředí vybraných dotřiďovacích zařízení mikroskopickými houbami
2014 - 2014 Kristýna Černá
Poskytovatel: GA FZP
Aspekty kontinuity dřevinných porostů v krajině
2014 - 2014 Ing. Michal Novotný
Poskytovatel: GA FZP
Assessing water quality improvement options concerning nutrient and pharmaceutical contaminants in rural watersheds
2014 - 2017 prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Poskytovatel: Finanční mechanismus EHP/Norska
Komplexní přístup k řešení snižování znečištění reaktivními formami fosforu a dusíku v hydrologicky vymezené části povodí vodárenské nádrže Švihov
2014 - 2017 prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Opatření k minimalizaci negativních vlivů plošných a bodových zdrojů N a P v zemědělských povodích: výzkum jejich konstrukce, umístění a účinnosti
2014 - 2017 prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti
2014 - 2014 Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Metody stanovení mikroskopických hub v pracovním prostředí zařízení pro nakládání s odpady
2013 - 2013 Kristýna Černá
Poskytovatel: GA FZP
Materiálové toky vybraných chemických látek při spalování fosilních paliv
2013 - 2013 Ing. Jaroslav Dvořák
Poskytovatel: GA FZP
Akumulace těžkých kovů ve vegetaci na kořenových čistírnách odpadních vod a v přirozených mokřadech
2013 - 2013 Ing. Tereza Dvořáková Březinová, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Modernizace výuky udržitelného hospodaření s vodou a půdou v rámci rozvíjejících se oborů bakalářského studia
2013 - 2015 prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D.
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
Monitoring vybraných rybníků Duchcovska.
2013 - 2013 doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.
Poskytovatel: GA FZP
Ukládání uhlíku a živin v mokřadech v závislosti na míře zaplavení půdního substrátu
2013 - 2015 prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Vývoj technologií pro čištění srážkových smyvů z komunikací a jiných zpevněných ploch
2013 - 2015 prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti
2013 - 2013 Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Ekologická a zdravotní rizika reziduí cytostatik Pt skupiny v pracovním a životním prostředí
2012 - 2012 Ing. Anna Cidlinová
Poskytovatel: GA FZP
Sezónní dynamika těžkých kovů v nadzemní biomase rákosu obecného na kořenové čistírně odpadních vod
2012 - 2012 Ing. Tereza Dvořáková Březinová, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Zvýšení obsahu škrobu v biomase zelených řas a jeho následná konverze na zkvasitelné cukry II.
2012 - 2012 Ing. Barbora Maršálková
Poskytovatel: GA FZP
Vztah mezi speciální územní ochranou vodohospodářsky významné lokality a vývojem využití krajiny
2012 - 2012 Mgr. Barbora Tobolová, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Sekundární sukcese na bezlesích antropogenních plochách v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko (ČR)
2012 - 2012 Mgr. Barbora Tobolová, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Minimalizace dopadů radiační kontaminace na krajinu v havarijní zóně JE Temelín
2012 - 2015 Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR
Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti
2012 - 2012 Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Vliv vysídlení obyvatel na hospodaření v krajině
2011 - 2011 doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Zjištění vztahu mezi vybranými ekosystémovými funkcemi na Třeboňsku a hodnocením biodiverzity rostlin a drobných zemních savců
2011 - 2011 Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Sladkovodní mechovky (BRYOZOA) řeky Úslavy v úseku od Koterova po soutok s Berounkou
2011 - 2011 Ing. Magdalena Doudová
Poskytovatel: GA FZP
Zvýšení obsahu škrobu v biomase zelených řas a jeho následná konverze na zkvasitelné cukry
2011 - 2011 Ing. Barbora Maršálková
Poskytovatel: GA FZP
Ancient forest species v novodobých a historických lesních ostrovech
2011 - 2011 Ing. Hana Pomahačová
Poskytovatel: GA FZP
Využití membrán s nano-póry pro snižování zdravotních rizik VOC z malých vodních zdrojů
2011 - 2013 prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti
2011 - 2011 Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Vztah mezi biodiverzitou a mírou plnění ekosystémových funkcí v různě narušených územích na Sokolovsko a Třeboňsku
2010 - 2010 Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Ekostabilizační prvky v sídelní krajině
2010 - 2010 Ing. Caroline Chudobová
Poskytovatel: GA FZP
Historický vývoj v Mosteckém a Sokolovském regionu
2010 - 2010 Ing. Helena Justová
Poskytovatel: GA FZP
Posouzení historického a predikce možného vývoje krajinných struktur v trase budoucí dálnice D3
2010 - 2010 Ing. Zdeněk Keken, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Diverzita bylinného patra lesních ostrovů
2010 - 2010 Ing. Hana Pomahačová
Poskytovatel: GA FZP
Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti
2010 - 2010 Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Porovnání biodiverzity drobných savců jako nepřímých indikátorů regulačních ekosystémových služeb v Třeboňské pánvi.
2009 - 2009 Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Krajinné změny v Mosteckém a Sokolovském regionu od 19. - 21. století
2009 - 2009 Ing. Helena Justová
Poskytovatel: GA FZP
Výzkum technologií a metod odstraňování těžkých kovů platinové skupiny z biologických odpadů a možnosti jejich recyklace
2009 - 2012 prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Rekultivace jako nástroj obnovy funkce vodního režimu krajiny po povrchové těžbě hnědého uhlí
2008 - 2012 doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Multioborové hodnocení vlivů územní ochrany vodohospodářsky významných lokalit ČR
2008 - 2012 doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Nové přístupy umožňující výzkum efektivních postupů pro rekultivaci a asanaci devastovaných oblastí
2008 - 2010 doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Posouzení vlivů Operačního programu Životní prostředí pro programovací období 2007-2013 na životní prostředí
2006 - 2006 doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
SEA -posouzení vlivů provádění "Národního strategického plánu odvětví rybářství na období 2007-2013" a "Operačního programu rybářství na obdoví 2007-2013" na životní prostředí podle platné právní úpravy ČR
2006 - 2006 doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
SEA - posouzení vlivů "Integrovaného operačního programu na příští programovací období 2007-2013 na životní prostředí"
2006 - 2006 Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo pro mistni rozvoj ČR
Koncepce ochrany příprody a krajiny
2005 - 2005 doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
Poskytovatel: Český svaz ochránců přírody
Sledování vývoje vegetace na odlesněných plochách bývalých vojenských výcvikových prostorů
2005 - 2006 Mgr. Barbora Tobolová, Ph.D.
Poskytovatel: GA FLE
SEA EAFRD
2005 - 2006 Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Posouzení vlivu Plánu hlavních povodí
2005 - 2006 Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Obnova krajiny Kladenska
2004 - 2006 doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
Vyhodnocení ekonomické efektivity péče o českou krajinu a návrhy změn pro transformaci stávajících programů péče o krajinu vsouvislosti sEvr. Úmluvou o krajině a dalšími mez. závazky
2004 - 2005 doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
SEA agrární politiky Mze
2004 - 2004 Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
SEA vodohospodářské politiky Mze
2004 - 2004 Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Posouzení vlivů Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU
2004 - 2004 Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Arboretum Kostelec n.Č.l. - multimediální dendrologická učebnice
2003 - 2003 RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Atlas krajiny ČR
2003 - 2007 doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
Vliv heterokarpie, klíčení a semenné banky na genetickou diverzitu druhu Atriplex sagittata
2002 - 2005 doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D.
Poskytovatel: Akademie věd ČR
Zajištění realizace Evropské úmluvy o krajině v další činnosti MŽP
2002 - 2004 doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
Posuzování vlivů JETE na životní prostředí
2002 - 2005 Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
Vývoj geoinformačního portálu invazních nepůvodních druhů
- doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Zatížení vybraných složek životního prostředí perchloretylenem a jeho degradačními produkty
- Ing. Anna Petruželková
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Uměle vybudované mokřady na zemědělském odvodnění pro zvýšení retence vody v krajině a zlepšení její kvality
- prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
 
page foot