| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Katedry

Katedra ekologie

Řešené projekty

Řešené projekty

Název
Trvání Řešitel
Selektivní efekt rybničního hospodaření na sladkovodní společenstva
2018 - 2020 Mgr. Filip Harabiš, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Mimoprodukční ostrovy uvnitř polí: ohniska lokální biodiverzity a zdroje cenných ekosystémových služeb?
2018 - 2020 Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Jaký je biogeografický původ středoevropských suchých trávníků? Syntéza komparativní fylogeografie a paleodistribučního modelování
2018 - 2020 prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Vliv klimatických a environmentálních podmínek na načasování a úspěšnost hnízdění vodních ptáků
2017 - 2018 Ing. Markéta Čehovská
Poskytovatel: GA FZP
Využitelnost funkčních vlastností vážek jako indikátorů antropogenně vyvolaných změn prostředí
2017 - 2018 Ing. Jana Hronková
Poskytovatel: GA FZP
Vývoj a konzistence chování skokana hnědého (Rana temporaria)
2017 - 2017 Ing. Petr Chajma
Poskytovatel: GA FZP
Monitoring of the pathogen Batrachochytrium salamandrivorans in the Czech Republic and South-west Europe
2017 - 2017 David Lastra González
Poskytovatel: GA FZP
Význam vizuální symetrie a feromonů pro pohlavní výběr světlušek druhu Lamprohiza splendidula (Coleoptera: Lampyridae)
2017 - 2017 Ing. Martin Novák
Poskytovatel: GA FZP
Dlouhodobé změny přežívání potápivých kachen
2017 - 2017 Mgr. Klára Poláková
Poskytovatel: GA FZP
Výzkum biologie člověku prospěšných druhů brouků z čeledí střevlíkovitých a slunéčkovitých
2017 - 2019 Ing. Miroslav Seidl
Poskytovatel: GA FZP
Vliv klimatických faktorů na strukturu potravy sýce rousného (Aegolius funereus)
2017 - 2017 Mgr. Jiří Šindelář
Poskytovatel: CIGA
Behaviorální prediktory zdatnosti a přežívání prekociálních mláďat v suboptimálních habitatech polní krajiny
2017 - 2017 Ing. Václav Zámečník
Poskytovatel: GA FZP
Využití geochemických a vegetačně analytických metod pro hodnocení dlouhodobého lidského impaktu na krajinu a přírodní prostředí
2016 - 2018 Ing. Martina Berková
Poskytovatel: GA FZP
Zhodnocení genetické variability kolekce genotypů barvínku menšího (Vinca minor) za využití vybraných mikrosatelitových markerů
2016 - 2017 Ing. Martina Bochenková
Poskytovatel: GA FZP
Vliv kvality meteorologických dat na odhad početnosti skokana štíhlého (Rana dalmatina) na mosteckých výsypkách
2016 - 2016 Ing. Daniela Budská (Smolová)
Poskytovatel: GA FZP
Ekologie perlorodky říční s důrazem na její prostorovou distribuci a nabídku potravních zdrojů s použitím nových detekčních metod
2016 - 2017 Ing. Michaela Černá
Poskytovatel: GA FZP
First monitoring of the pathogen Batrachochytrium salamandrivorans in the Czech Republic
2016 - 2016 Ing. Emmanuel Kojo Essel
Poskytovatel: GA FZP
Prostorově genetická struktura a příbuzenská struktura populace bobra evropského (Castor fiber) ve střední Evropě
2016 - 2017 Ing. Jan Horníček
Poskytovatel: GA FZP
Snovací aparát a jeho funkce u pavouků čeledi Gnaphosidae
2016 - 2016 Ing. Tomáš Krejčí
Poskytovatel: GA FZP
Monitorování hnízdění ptáků pomocí „Inteligentní Ptačí Budky“
2016 - 2017 Ing. Petr Kubizňák
Poskytovatel: CIGA
Trvale udržitelný management
2016 - 2019 Ing. Lenka Pavlů, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo pro mistni rozvoj ČR
Metodika podpory perlorodky říční
2016 - 2016 Ing. Kateřina Rambousková
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Signalizační význam melaninových ornamentů samic čejky chocholaté (Vanellus vanellus)
2016 - 2017 Mgr. Martin Sládeček
Poskytovatel: CIGA
Signalizační význam melaninových ornamentů u kulíkovitých bahňáků
2016 - 2018 Mgr. Martin Sládeček
Poskytovatel: GA FZP
Vliv potravní nabídky, biotopu a mezidruhové kompetice na využívání hnízdních budek sýcem rousným (Aegolius funereus)
2016 - 2018 Mgr. Jiří Šindelář
Poskytovatel: GA FZP
Diverzita členovců izolovaných akátových fragmentů v intenzivně obhospodařované zemědělské krajině.
2016 - 2016 Ing. Martin Štrobl
Poskytovatel: GA FZP
Efekt managementu na distribuci živin v těle Calamagrostis epigejos
2016 - 2016 Ing. Pavla Vachová
Poskytovatel: GA FZP
Evoluční příčiny a ekologické důsledky vnitrodruhové proměnlivosti tělesné velikosti brouků
2015 - 2016 Ing. Eliška Baranovská, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Vliv stresu na hematologické parametry volně žijících ptáků
2015 - 2016 Ing. Petra Bauerová
Poskytovatel: GA FZP
Zmírnění důsledků fragmentace biotopů v různých typech krajiny České republiky
2015 - 2016 prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Poskytovatel: Finanční mechanismus EHP/Norska
Monitoring stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků v soustavě Natura 2000
2015 - 2016 prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Poskytovatel: Finanční mechanismus EHP/Norska
Vliv teploty, lokality a druhu Dasineura pulsatillae na klíčení semen silně ohroženého druhu Pulsatilla pratensis
2015 - 2015 Ing. Martina Bochenková
Poskytovatel: GA FZP
Vliv fragmentace krajiny na populační strukturu nártouna filipínského (Tarsius syrichta)
2015 - 2015 Ing. Jan Horníček
Poskytovatel: GA FZP
Vliv nenáhodného párování na fitness ropuchy obecné (Bufo bufo) a skokana štíhlého (Rana dalmatina)
2015 - 2015 Ing. Petr Chajma
Poskytovatel: GA FZP
Larvální morfologie práchnivců rodu Choleva (Coleoptera: Leiodidae)
2015 - 2015 Ing. Pavel Jakubec, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Prostorová distribuce a populační ekologie kriticky ohroženého okáče bělopásného v oblasti vodní nádrže Orlík
2015 - 2015 Ing. Lada Jakubíková, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Vliv hnízdního chování na fitness čejky chocholaté (Vanellus vanellus)
2015 - 2016 Mgr. Tereza Kejzlarová
Poskytovatel: GA FZP
Rozvětvené sekreční zóny u snovacích žláz pavouků a kvalita produkovaného materiálu
2015 - 2015 Ing. Tomáš Krejčí
Poskytovatel: GA FZP
Vegetační změny a dynamika živin ve vztahu k obhospodařování travních porostů na různých prostorových škálách
2015 - 2015 Ing. Vendula Ludvíková, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Význam klimatu a historie populací pro expanzi druhu na okrajích areálu
2015 - 2017 prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Morfologie a ekologie vybraných druhů čeledi světluškovití (Coleoptera: Lampyridae)
2015 - 2015 Ing. Martin Novák
Poskytovatel: GA FZP
Populační ekologie zrzohlávky rudozobé v jihočeských rybničních pánvích
2015 - 2016 Mgr. Klára Poláková
Poskytovatel: GA FZP
Využití nekrofágních brouků (Coleopera) ve forezní entomologii: determinace a vývojové modely
2015 - 2018 doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR
Charakteristika 3D struktury porostu a terénu Hornojiřetínské výsypky, migračních tras a biotopových preferencí skokana štíhlého (Rana dalmatina)
2015 - 2016 Ing. Martin Šikola
Poskytovatel: GA FZP
Tvorba metodické příručky předcházení a řešení bobřích konfliktů a definice stavu a vývoje populací bobra evropského v ČR pro zvýšení efektivity Programu péče
2015 - 2016 Ing. Aleš Vorel, Ph.D.
Poskytovatel: Finanční mechanismus EHP/Norska
Vliv nadmořské výšky na velikost těla – lokální adaptace nebo fenotypová plasticita?
2014 - 2014 Ing. Eliška Baranovská, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Příprava a zavedení sledování stavu předmětů ochrany evropsky významných lokalit
2014 - 2016 prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Neinvazivní monitoring původních a domestikovaných šelem na rozhraní pralesa a kulturní krajiny
2014 - 2014 Vlastimil Bogdan
Poskytovatel: GA FZP
Vliv stanoviště a monofágních druhů na stav populacíohroženého druhu xerothermní květeny Pulsatilla pratensis
2014 - 2014 Ing. Martina Bochenková
Poskytovatel: GA FLD
Analýza trendů početnosti skokana štíhlého (Rana dalmatina) na severočeských výsypkách
2014 - 2014 Ing. Daniela Budská (Smolová)
Poskytovatel: GA FZP
Monitoring původce chytridiomykózy na Balkánském poloostrově se zaměřením na Černou Horu
2014 - 2014 Ing. Barbora Havlíková
Poskytovatel: GA FZP
Vliv světelného a hlukové znečištění na hlasovou aktivitu ptáků
2014 - 2014 Ing. Lenka Hodačová
Poskytovatel: GA FZP
Dlouhodobé charakteristiky vývoje kontaminace antropogenních i přirozených sedimentů v prostředí historických těžebních a hutních areálů
2014 - 2014 Mgr. Jan Horák, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Vývojové a růstové modely preimaginálních stádií Thanatophilus sinuatus (Coleoptera: Silphidae)
2014 - 2014 Ing. Pavel Jakubec, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Motýli a brouci nížinných lesů: diverzita a ekologie
2014 - 2014 Ing. Lada Jakubíková, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Vinca minor jako klíč k poznání minulosti středoevropské krajiny
2014 - 2016 Mgr. Vladimíra Jurasová
Poskytovatel: CIGA
Populační ekologie šťovíku kadeřavého (Rumex crispus): srovnání české, švédské a sibiřské populace v 2. roce růstu
2014 - 2014 Mgr. Vladimíra Jurasová
Poskytovatel: GA FZP
Ekologie a mikrohabitatové preference tří druhů modrásků rodu Plebejus Kluk, 1780 (Lepidoptera, Lycaenidae)
2014 - 2014 Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Vliv invazních rostlin na ptačí společenstva: studium mechanismů jejich působení pomocí vybraných druhů dřevin zavlečených do České republiky
2014 - 2016 Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Biodiverzita foliikolních lišejníků v národním parku Rajah Sikatuna, ostrov Bohol, Filipíny
2014 - 2014 doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc.
Poskytovatel: GA FZP
Vliv populační hustoty na reprodukční úspěšnost vodních ptáků
2014 - 2014 Pavlína Kočicová
Poskytovatel: GA FZP
Ultrastruktura sekrečního epitelu kopulačních kanálků u stepníka Eresus kollari (Araneae: Eresidae)
2014 - 2014 Ing. Tomáš Krejčí
Poskytovatel: GA FZP
Vliv depozice výkalů skotu a dlouhodobé absence sešlapu na koloběh živin a vegetační složení intenzivně spásaného porostu
2014 - 2014 Ing. Vendula Ludvíková, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Vývoj vegetace na povodňových murách v Jizerských horách
2014 - 2014 prof. Dr. Ing. Vilém Pavlů
Poskytovatel: GA FZP
Role maternálních efektů v reprodukci čejky chocholaté (Vanellus vanellus)
2014 - 2014 RNDr. Radka Piálková, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Atraktivita částí elektromagnetického spektra pro hmyz
2014 - 2014 Ing. Michal Pikner
Poskytovatel: GA FZP
Variabilita genu pro TLR4 u populací koroptve polní a vliv prostředí na zdravotní stav a ornamentaci samců sýkory koňadry
2014 - 2014 Ing. Jana Svobodová, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Efekt načasování hnízdění na reprodukční úsilí sýce rousného
2014 - 2016 Mgr. Jiří Šindelář
Poskytovatel: CIGA
Srovnání stavu abiotických faktorů a vývoje landuse na vybraných přeshraničních povodích s výskytem perlorodky říční v západních a jižních Čechách
2013 - 2013 Mgr. Michal Bílý, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Testování funkčnosti pachových ohradníků za pomoci metody leteckého snímkování stopních drah živočichů.
2013 - 2013 Vlastimil Bogdan
Poskytovatel: GA FZP
Vliv trávníků v různých sukcesních stádiích na životní cyklus koniklece lučního (Pulsatilla pratensis)
2013 - 2013 Ing. Martina Bochenková
Poskytovatel: GA FLD
Porovnání vlastností vodního prostředí post-těžební krajiny s různými typy krajin těžbou neovlivněných pohledem obojživelníků
2013 - 2013 Ing. Daniela Budská (Smolová)
Poskytovatel: GA FZP
Reprodukční úspěšnost a populační dynamika poláka chocholačky (Aythya fuligula) v Praze a okolí.
2013 - 2013 Hana Čechová
Poskytovatel: GA FZP
Hnízdní biologie a telemetrie jestřába lesního(Accipiter gentilis)na Liberecku a v Beskydech
2013 - 2013 Ing. Jan Hanel
Poskytovatel: GA FZP
Chytridiomykóza u obojživelníků chovaných v zajetí
2013 - 2013 Ing. Barbora Havlíková
Poskytovatel: GA FZP
Kontaminace sedimentů rizikovými prvky a její využití při analýze sedimentárního záznamu říčních niv
2013 - 2013 Mgr. Jan Horák, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Variabilita rychlosti vývoje u brouků z podčeledi Cholevinae (Coleoptera: Leiodidae)
2013 - 2013 Ing. Pavel Jakubec, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Ekologie a metodologie výzkumu velkých okáčů (Nymphalidae: Satyrinae)
2013 - 2013 Ing. Lada Jakubíková, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Fotopasti jako neinvazivní nástroj pro studium vzácných a skrytě žijících druhů savců
2013 - 2015 Mgr. Tomáš Jůnek
Poskytovatel: CIGA
Vliv klimatických faktorů na chování populací jezevců lesních (Meles meles) v České republice
2013 - 2013 Mgr. Tomáš Jůnek
Poskytovatel: GA FZP
Osobní prostor kopytníku v přírodě a v lidské péči: vliv na sociální chování
2013 - 2015 Ing. Pavla Jůnková Vymyslická
Poskytovatel: CIGA
Populační ekologie šťovíku kadeřavého (Rumex crispus): srovnání české, švédské a sibiřské populace
2013 - 2013 Mgr. Vladimíra Jurasová
Poskytovatel: GA FZP
Diverzita vybraných skupin bezobratlých na stepních fragmentech v zemědělské krajině
2013 - 2013 Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Testing of using lichenicolous fungi as indicators of long term ecological continuity in arctic-alpine ecosystems
2013 - 2013 doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc.
Poskytovatel: Evropská komise
Nutriční hodnota dřevin využívaných jako zimní krmivo pro hospodářská zvířata.
2013 - 2013 Ing. Michaela Kopřivová Stejskalová, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Vliv přikrmování na růst mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) a dobu jejich setrvání na hnízdě
2013 - 2013 Marek Kouba
Poskytovatel: GA FZP
Morfologické adaptace spermaték na dlouhodobé uchovávání spermatu u stepníka Eresus kollari (Araneae: Eresidae)
2013 - 2013 Ing. Tomáš Krejčí
Poskytovatel: GA FZP
Obhospodařování podhorských travních porostů ve vztahu k druhové diverzitě rostlin a ochraně přírody
2013 - 2014 Ing. Vendula Ludvíková, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Dlouhodobé změny početnosti hnízdních populací vodních ptáků ve vybraných rybničních soustavách České republiky
2013 - 2013 Ing. Hana Malíková
Poskytovatel: GA FZP
Amount of nutrients in soil and in the above-ground biomass and its effect on different sward-height patches under different grazing regimes
2013 - 2013 prof. Dr. Ing. Vilém Pavlů
Poskytovatel: GA FZP
Vliv rozdílných vlnových délek elektromagnetického záření na aktivitu hmyzu: taxonomický status nebo biologické vlastnosti?
2013 - 2013 Ing. Michal Pikner
Poskytovatel: CIGA
Fosfor v terestrických ekosystémech: funkční vztahy mezi půdou, rostlinami a živočichy
2013 - 2015 Ing. Pavlína Pokorná
Poskytovatel: CIGA
Digitalizace dat o odstřelu v Doupovských horách a základní vyhodnocení
2013 - 2013 Ing. Michaela Rösslová
Poskytovatel: GA FZP
Srovnání preference mršiny drobných savců s různým typem dekompozice nekrofágními brouky (Coleoptera)
2013 - 2013 doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Reprodukční a populační ekologie ptáků: ornamenty, fenotyp spermií a toll-like receptory
2013 - 2013 Ing. Jana Svobodová, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Mezidruhové vztahy a rizika predace ve společenstvech ptáků travnatých stanovišť a mokřadů
2013 - 2015 prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Reprodukční a prostorové charakteristiky labské populace bobra evropského
2013 - 2013 Ing. Kamila Šimůnková
Poskytovatel: GA FZP
Odezva Calamagrostis epigejos (L.) Roth na vybrané typy managementu z hlediska teorie her
2013 - 2013 Ing. Pavla Vachová
Poskytovatel: GA FZP
Morfometrie a reprodukční ekologie ropuchy obecné (Bufo bufo)
2013 - 2013 doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Vrabec domácí (Passer domesticus) a další vybrané druhy ptáků v různých typech vesnických sídel v česko-rakouském pohraničí
2013 - 2013 Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Početnost a distribuce vybraných druhů sov v Ptačí oblasti Novohradské hory
2013 - 2013 Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Biologická diverzita starých ovocných sadů
2013 - 2013 Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Sběr dat pro studii biodiverzity a sukcese epifytických a epixylických mechorostů a lišejníků ve vztahu k dynamice horských smrkových lesů ve střední Evropě
2013 - 2013 Ing. Lucie Zemanová
Poskytovatel: GA FZP
Vliv pH a trávníků v různých sukcesních stádiích na životní cyklus koniklece lučního (Pulsatilla pratensis)
2012 - 2012 Ing. Martina Bochenková
Poskytovatel: GA FLD
Druhové složení a diverzita cévnatých rostlin lesního podrostu v závislosti na managementu
2012 - 2012 Ing. Karel Boublík
Poskytovatel: GA FZP
Chytridiomykóza u obojživelníků chovaných v zajetí
2012 - 2012 Ing. Barbora Havlíková
Poskytovatel: GA FZP
Využití dlouhodobých polních pokusů s hnojením pro stanovení vstupu rizikových kovů z agroekosystémů do potravního řetězce
2012 - 2016 prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Biologie poloparazitů ze skupiny Rhinanthoidních Orobanchaceae: fyziologických procesů po ekologii společenstev
2012 - 2015 prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Vliv vybraných druhů hmyzu na fitness koniklece lučního Pulsatilla pratensis
2012 - 2012 prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Vliv středověké společnosti na vybrané prvky ekosystému – těžké kovy v sedimentech niv
2012 - 2012 Mgr. Jan Horák, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Ekologické nároky krmného šťovíku (Rumex patientia L. x Rumex tianschanicus A. Los.) a jeho potenciál jako plevelné rostliny ve srovnání s nejčastěji se vyskytujícími širokolistými šťovíky (Rumex crispus L. a Rumex obtusifolius L.)
2012 - 2014 Ing. Renata Hujerová, PhD.
Poskytovatel: CIGA
Vliv teploty na preimaginální vývoj práchnivců (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae)
2012 - 2012 Ing. Pavel Jakubec, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Reprodukční úsilí druhů Rumex obtusifolius a Rumex crispus v přirozených polních podmínkách
2012 - 2012 Mgr. Vladimíra Jurasová
Poskytovatel: GA FZP
Schopnost šťovíků akumulovat rizikové prvky na silně kontaminovaných půdách
2012 - 2014 Mgr. Vladimíra Jurasová
Poskytovatel: CIGA
Ekologické nároky larválních stadií okáče metlicového (Hipparchia semele) (Nymphalidae, Satyrinae) na posttěžebních a polopřirozených lokalitách
2012 - 2012 Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Krmení skotu letninou v pravěku funkcí nutriční hodnoty či dostupnosti dřevin?
2012 - 2012 Ing. Michaela Kopřivová Stejskalová, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Vliv struktury krajiny na početnost a reprodukční úspěšnost vodních ptáků - monitoring vodních ptáků ve vybraných lokalitách v hnízdní sezóně 2012
2012 - 2012 Ing. Hana Malíková
Poskytovatel: GA FZP
Testování vybraných parametrů funkčních vlastností rostlin: dávají databáze spolehlivá data?
2012 - 2012 Ing. Pavlína Pokorná
Poskytovatel: GA FZP
Revealing shape variability in carrion beetles (Coleoptera: Silphidae) using geometric morphometrics
2012 - 2012 Jarin Qubaiová, MSc., Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Populační dynamika skokana štíhlého (Rana dalmatina) na mosteckých výsypkách
2012 - 2012 Ing. Milič Solský, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Úrodnost půd v době bronzové
2012 - 2012 Mgr. Kateřina Součková
Poskytovatel: GA FZP
Vyhodnocení vývoje modelové populace bobra evropského (Castor fiber) v západních Čechách
2012 - 2012 Ing. Kamila Šimůnková
Poskytovatel: GA FZP
Klíčení a prospívání expanzního druhu Calamagrostis epigejos (L.) Roth v kontrolovaných podmínkách
2012 - 2012 Ing. Pavla Vachová
Poskytovatel: GA FZP
Rizika hnízdních ztrát čejky chocholaté v zemědělské krajině a možnosti jejich zmírnění
2012 - 2013 Ing. Václav Zámečník
Poskytovatel: CIGA
Dlouhodobá dynamika ptačích společenstev rybničních hrází v CHKO Třeboňsko
2012 - 2012 Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Ptačí společenstva starých ovocných sadů
2012 - 2012 Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Vliv světelného znečištění na hlasovou aktivitu vybraných druhů ptáků
2012 - 2012 Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Význam velkochovů hospodářských zvířat pro početnost vybraných synantropních druhů ptáků
2012 - 2012 Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Prostorová distribuce a biotopové nároky strnada lučního (Miliaria calandra)
2012 - 2012 Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Sběr dat pro studii struktury a sukcese epixylických společenstev mechorostů a lišejníků v závislosti na dynamice horských smrkových lesů ve střední Evropě
2012 - 2012 Ing. Lucie Zemanová
Poskytovatel: GA FZP
Distribuce Batrachochytrium dendrobatidis u kuňky obecné v ČR
2011 - 2011 Ing. Petr Civiš
Poskytovatel: GA FZP
Postglaciální kolonizace druhů Alnus glutinosa a Alnus incana: analýza DNA a fosilních záznamů
2011 - 2014 Ing. Jan Douda, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Jak ovlivňuje klíčení, růst a disperze úspěšnost rostlinných druhů v mokřadních olšinách
2011 - 2011 Ing. Jan Douda, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Komplexní zhodnocení stavu populace jestřába lesního (Accipiter gentilis) na Liberecku
2011 - 2012 Ing. Jan Hanel
Poskytovatel: CIGA
Mortalita vajíček Lestes sponsa (Odonata: Lestidae) vlivem parazitoidů opomíjený jev nebo možná příčina ekologické pasti?
2011 - 2011 Mgr. Filip Harabiš, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Výskyt, šíření a ekologické nároky šťovíku uteuša (Rumex patientia x Rumex tianschanicus)
2011 - 2011 Ing. Renata Hujerová, PhD.
Poskytovatel: GA FZP
Populační studie ohroženého druhu koroptve polní (Perdix perdix) a jejího predátora lišky obecné (Vulpes vulpes) v České Republice.
2011 - 2012 Ing. Viktorija Alexandrovna Jandová
Poskytovatel: CIGA
Changes in condition-dependent in the Grey Partridge population in the Czech Republic over the past century
2011 - 2011 Ing. Viktorija Alexandrovna Jandová
Poskytovatel: GA FZP
Vliv podmínek chovu na mateřskou péči a interakce matka – mládě antilop rodu Tragelaphinae
2011 - 2013 Ing. Pavla Jůnková Vymyslická
Poskytovatel: CIGA
Ekologie vybraných ohrožených druhů motýlů v Chráněné krajinné oblasti Český kras
2011 - 2011 Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Tělesná kondice střevlíků žijících v zemědělské krajině
2011 - 2011 Ing. Michal Knapp, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Biodiverzita, taxonomie a ekologie lišejníků, lichenikolních hub a příbuzných hub v Národním parku Joshua Tree
2011 - 2013 doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Chemismus lišejníků jihozápadní části Mohavské pouště (Kalifornie), 2011
2011 - 2011 doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc.
Poskytovatel: GA FZP
Hnizdní predace ve fragmentované krajině
2011 - 2011 Ing. Martina Koubová
Poskytovatel: GA FZP
Pastevní a sociální chování kopytníků na pastvě: vliv různých typů podnětů na ostražité a sociální chování skotu na pastvě
2011 - 2011 Eva Kyznarová
Poskytovatel: GA FZP
Toky živin v druhově bohatých travních porostech: vliv typu obhospodařování, půdních a meteorologických charakteristik a efekt posklizňového promytí biomasy srážkami
2011 - 2013 Mgr. Pavla Mládková
Poskytovatel: CIGA
Geometrická morfometrika jako součást taxonomické revize rodu Necrophila (Coleoptera: Silphidae)
2011 - 2011 Jarin Qubaiová, MSc., Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Vertikální distribuce nekrobiontních brouků
2011 - 2011 Ing. Iva Rýzlerová
Poskytovatel: GA FZP
Stabilní izotopy dusíku (15N) – využití v archeologii
2011 - 2013 Mgr. Kateřina Součková
Poskytovatel: CIGA
Identifikace původního účelu ohrady na zaniklé středověké vesnici pomocí stabilních izotopů dusíku
2011 - 2011 Mgr. Kateřina Součková
Poskytovatel: GA FZP
Paměťový efekt predátorů při predaci ptačích hnízd
2011 - 2011 prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
Poskytovatel: GA FZP
Vývoj technických zařízení pro dočasné umístění chráněných rostlin a živočichů
2011 - 2014 doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Vnitrodruhová variabilita ve varovných signálech sysla obecného
2011 - 2011 Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Struktura a diverzita ptačích společenstev starých ovocných sadů
2011 - 2011 Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Analýza kovů v tkáních škeble říční (Anodonta anatina) v řece Sázavě
2010 - 2010 Mgr. Michal Bílý, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Proměnlivost semenné banky na vlhkých loukách podél gradientu produktivity
2010 - 2010 Ing. Jan Douda, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Vyhodnocení dopadu změn klimatu na charakteristiky srážkových extrémů a sucha pro Českou Republiku
2010 - 2010 Ing. Jan Hanel
Poskytovatel: GA FZP
Diverzita odonatocenóz výsypek. Proč převažují pionýrské druhy?
2010 - 2010 Mgr. Filip Harabiš, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Indication of health in Grey partridge (Perdix perdix) ornamentation by condition-dependent traits.
2010 - 2010 Ing. Viktorija Alexandrovna Jandová
Poskytovatel: GA FZP
Studium životního cyklu širokolistých šťovíků v experimentálních i polních podmínkách
2010 - 2010 Mgr. Veronika Křišťálová
Poskytovatel: GA FZP
Společenstva makrozoobentosu oligotrofních pramenišť se zaměřením na potravní skupiny a živiny
2010 - 2010 Ing. Lucie Kubíková
Poskytovatel: GA FZP
Vliv různé intenzity pastvy na strukturu porostu ve vztahu k životním strategiím rostlin
2010 - 2010 Ing. Vendula Ludvíková, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Vliv příkrmu na pastevní chování a selektivitu ovcí a koz na druhově bohatých stepních trávnících.
2010 - 2010 Ing. Pavlína Pokorná
Poskytovatel: GA FZP
Hnízdní biologie, hlasová individualita, krevní parazité a genetická struktura sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách
2010 - 2010 Ing. Alena Popelková
Poskytovatel: GA FZP
Ekologie mrchožroutovitých brouků (Coleoptera: Silphidae) v otevřených biotopech
2010 - 2010 doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Cílená detekce chytridiomykózy obojživelníků na území České republiky
2010 - 2010 Ing. Milič Solský, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Efekt simulovaných srážek na obsah chemických látek v suché biomase tvořené směskou trav, leguminóz a dvouděložných rostlin
2010 - 2010 Ing. Zuzana Štětinová
Poskytovatel: GA FZP
Reakce populací vybraných modelových skupin obratlovců na prostředí imisemi postižených oblastí Krušných hor
2010 - 2011 Václav Tomášek
Poskytovatel: CIGA
Ovlivnění ptačích společenstev vysokorychlostní komunikací
2010 - 2010 Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Faktory ovlivňující přežívání a vitalitu sladkovodních mlžů (Bivalvia: Unionidae) v larválním a juvenilním stádiu vývoje
2009 - 2010 Ing. Jan Douda, Ph.D.
Poskytovatel: CIGA
Antropogenně vzniklé biotopy jako významná místa výskytu ohrožených druhů vážek
2009 - 2009 Mgr. Filip Harabiš, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Potravní chování antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus derbianus) v podmínkách přírodních rezervací v Senegalu
2009 - 2009 Ing. Pavla Jůnková Vymyslická
Poskytovatel: GA FTZ
Nebezpečí břečkotoků na území KRNAP a možnosti jejich predikce
2009 - 2009 Roman Juras
Poskytovatel: GA FZP
Vliv velkoplošné disturbance (orby) na aktivitu-denzitu členovců na povrchu půdy
2009 - 2009 Ing. Michal Knapp, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Hnízdní predace a složení společenstva predátorů: význam okrajového efektu a ekologických pastí
2009 - 2010 Ing. Martina Koubová
Poskytovatel: CIGA
Zpracování a vyhodnocení vzorků makrozoobentosu z pramenišť v povodí řeky Blanice
2009 - 2009 Ing. Lucie Kubíková
Poskytovatel: GA FZP
Hnízdní biologie a genetická struktura populace sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách
2009 - 2009 Ing. Alena Popelková
Poskytovatel: GA FZP
Geograficky podmíněná tvarová variabilita u mrchožroutů (Coleoptera: Silphidae)
2009 - 2009 Jarin Qubaiová, MSc., Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Interakce parazitoidních brouků s hostiteli
2009 - 2011 doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Vliv prostředí na rozšíření a početnost skokana štíhlého (Rana dalmatina) na post-těžebních územích – východiska k ochraně obojživelníků
2009 - 2009 Ing. Milič Solský, Ph.D.
Poskytovatel: CIGA
Detekce chytridiomykózy obojživelníků na území České republiky
2009 - 2009 Ing. Milič Solský, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Geologicko-pedologický a biologický výzkum r§zných typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny
2009 - 2011 prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Vliv způsobu hospodaření na diverzitu bylinných a ptačích společenstev v zemědělské krajině
2009 - 2009 Ing. Martina Štefanová
Poskytovatel: GA FZP
Telemetrie sýce rousného (Aegolius funereus) v imisních oblastech Krušných hor
2009 - 2009 Václav Tomášek
Poskytovatel: GA FZP
Vliv biotopových a prostorových charakteristik na rozšíření, početnost a průběh osídlování Hornojiřetínské výsypky skokanem štíhlým (Rana dalmatina) v roce 2008
2008 - 2008 Ing. Jana Doležalová
Poskytovatel: GA FZP
Sociální interakce samotářských včel rodu Anthophora (Hymenoptera: Apoidea) a další aspekty jejich chování.
2008 - 2008 Klára Doležalová
Poskytovatel: GA FZP
Význam mikroreliéfu stanoviště pro variabilitu vegetace mokřadních olšin
2008 - 2008 Ing. Jana Doudová
Poskytovatel: GA FZP
Biomonitoring vážek (Odonata) biotopů ovlivněných důlní těžbou
2008 - 2008 Mgr. Filip Harabiš, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Vliv dlouhodobého hnojení na funkci travních porostů
2008 - 2012 prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Reakce bezobratlých na disturbance v agrocenózách: vliv agrotechnických zásahů na přežívání a prostorovou distribuci vybraných druhů
2008 - 2009 Ing. Michal Knapp, Ph.D.
Poskytovatel: CIGA
Výzkum hnízdní predace a složení společenstev predátorů
2008 - 2008 Ing. Martina Koubová
Poskytovatel: GA FZP
Studium ekologie širokolistých šťovíků
2008 - 2008 Mgr. Veronika Křišťálová
Poskytovatel: GA FZP
Hnízdní biologie a genetická struktura populace sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách
2008 - 2008 Ing. Alena Popelková
Poskytovatel: GA FZP
Vliv prostředí na úspěšnost osídlování výsypek obojživelníky: studie na skokanu štíhlém (Rana dalmatina)
2008 - 2008 Kristýna Rejžková
Poskytovatel: GA FZP
Rizika predace ptačích hnízd ve fragmentované suburbánní krajině
2008 - 2008 Mgr. Petr Suvorov
Poskytovatel: GA FZP
Složky pohlavního výběru monogamního kura koroptve polní
2008 - 2012 prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Vliv organického a konvenčního hospodaření na rostlinná a ptačí společenstva
2008 - 2008 Ing. Martina Štefanová
Poskytovatel: GA FZP
Komplexní studie hnízdní biologie sýce rousného v imisních oblastech Krušných hor
2008 - 2008 Václav Tomášek
Poskytovatel: GA FZP
Prostorová distribuce, početnost a průběh osídlování Hornojiřetínské výsypky skokanem štíhlým (Rana dalmatina)
2007 - 2007 Ing. Jana Doležalová
Poskytovatel: GA FLE
Sociální interakce samotářských včel rodu Andrena a Anthopohora (Hymenoptera: Apoidea)
2007 - 2007 Klára Doležalová
Poskytovatel: GA FLE
Význam fenotypové plasticity pro šíření druhů – srovnávací studie populací různě geneticky variabilních druhů na okraji areálu
2007 - 2007 Ing. Jana Doudová
Poskytovatel: GA FLE
Věková a pohlavní struktura bobra evropského na jižní Moravě
2007 - 2007 Mgr. Lenka Hamšíková
Poskytovatel: GA FLE
Komplexní studie hnízdní biologie sýce rousného v imisních oblastech Krušných hor
2007 - 2007 Ing. Jan Hanel
Poskytovatel: GA FLE
Možnosti regulace širokolistých šťovíků v travních porostech v systému ekologického zemědělství
2007 - 2011 prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování trvalých travních porostů
2007 - 2011 prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
Ekotonální efekt a společenstva drobných savců ve fragmentované krajině
2007 - 2007 Ing. Martina Koubová
Poskytovatel: GA FLE
Početnost, distribuce a biotopové nároky datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) v Novohradských horách
2007 - 2007 Lenka Ličková
Poskytovatel: GA FLE
Meziroční stabilita pastevně využívaného travního porostu
2007 - 2007 Ing. Vendula Ludvíková, Ph.D.
Poskytovatel: GA FLE
Taxonomie mrchožroutů podčeledi Silphinae (Coleoptera: Silphidae) z jihovýchodní Asie
2007 - 2009 doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Olfaktorické schopnosti hrobaříků (Coleoptera: Silphidae)
2007 - 2007 Ing. Hana Šípková, Ph.D.
Poskytovatel: GA FLE
Potravní ekologie sýce rousného v imisních oblastech Krušných hor a v hospodářských lesích plzeňska
2007 - 2007 Jana Švantnerová
Poskytovatel: GA FLE
Analýza parametrů predikce šíření a model disperze bobra evropského v ekosystémech střední Evropy
2007 - 2010 Ing. Aleš Vorel, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
Telemetrický výzkum populací a studium potravy lišky obecné v Krušných horách a v okolí Prahy
2006 - 2008 prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Dynamika půdních vlastností ve vztahu k ontogenezi jedlobukového pralesa
2006 - 2006 Ing. Jan Douda, Ph.D.
Poskytovatel: GA FLE
Fenotypová plasticita jednoletých druhů Atriplex sagittata Borkh. a Atriplex tatarica L.
2006 - 2006 Ing. Jana Doudová
Poskytovatel: GA FLE
Komplexní studie hnízdní biologie sýce rousného v imisních oblastech Krušných hor se zaměřením na využití výsledků při aplikované ochraně druhu
2006 - 2006 Ing. Jan Hanel
Poskytovatel: GA FLE
Meziroční stabilita pastevně využívaného travního porostu
2006 - 2006 Ing. Vendula Ludvíková, Ph.D.
Poskytovatel: GA FLE
Chemická ekologie hrobaříků
2006 - 2006 Ing. Hana Šípková, Ph.D.
Poskytovatel: GA FLE
Analýza těžkých kovů v srsti bobra evropského v ČR (dopracování projektu)
2006 - 2006 Ing. Aleš Vorel, Ph.D.
Poskytovatel: GA FLE
Studie o lesnickém výzkumu ve vybraných zemích EU
2006 - 2006 Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Inovace předmětu Metody studia ekosystémů na fakultě lesnické a environmentální ČZU
2005 - 2005 prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Příčiny variability mokřadních olšin a lužních lesů jižních Čech a porovnání tří způsobů jejich klasifikace
2005 - 2005 Ing. Jan Douda, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Prostorová a trofická vazba v osídlení bobra evropského na dolním Labi
2005 - 2006 Ing. Aleš Vorel, Ph.D.
Poskytovatel: CIGA
Učebna biometriky a modelování
2005 - 2005 Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Multimediální pomůcky pro výuku předmětu Ekologie stanovišť
2005 - 2005 Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-2003
2004 - 2005 prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Analýza těžkých kovů a jejich přenos mezi abiotickým prostředím a vývojovými stádii skokana štíhlého (Ranadalmatina) na výsypkách Mostecka
2004 - 2004 doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.
Poskytovatel: GA FLE
Mapovani populace bobra evropskeho v Cechach
2004 - 2004 Ing. Aleš Vorel, Ph.D.
Poskytovatel: GA FLE
Modernizace laboratoře GIS
2004 - 2004 Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Vliv rozdílného obhospodařování na travní porost v horských oblastech
2003 - 2005 prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Vliv pastvy na vegetaci luk na území KRNAP
2003 - 2005 prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
Hodnocení diverzity a sukcese obojživelníků v revitalizované krajině
2003 - 2003 doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Taxonomie subtribu Catopina (Coleoptera: Leiodidae) jihovýchodní Ásie
2002 - 2004 doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Ekologické nároky a populační dynamika koroptve polní (Perdix perdix) v podmínkách současné krajiny ČR
2002 - 2004 prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Management tetřívka obecného (Tetrao tetrix) ve vybraných oblastech České republiky
2001 - 2003 prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice
2001 - 2003 prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Sukcese obojživelníků na výsypkách Mostecka
2000 - 2002 doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.
Poskytovatel: GA FLE
 
page foot