| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Katedry

Katedra ekologie

Základní informace

Základní informace

Kontakt
Vedoucí:
Photo/Foto: Vojar Jiří, doc. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Photo/Foto: Růžička Jan, doc. Mgr. Ph.D.
Tajemník:
Photo/Foto: Harabiš Filip, Mgr. Ph.D.
Sekretariát:
Photo/Foto: Bronová Vendulka
Zaměření
Vědecká aktivita KEKO je zaměřena na společenstva a populace rostlin, bezobratlých živočichů i obratlovců a jejich využití z hlediska bioindikace, biodiagnostiky a ekologického monitoringu. Speciální pozornost je věnována imisním oblastem, krajině po těžbě nerostných surovin, chráněným a jinak cenným územím, problematice ekologických zátěží a toku cizorodých látek v ekosystémech.
Pedagogická činnost
Katedra ekologie zajišťuje výuku studentů prezenčního a kombinovaného studia na Fakultě lesnické a environmentální a na ostatních fakultách ČZU v Praze v okruzích ekologie, (zoologie - FLE) ochrany přírody a ochrany životního prostředí. Děje se tak na úrovni bakalářské, magisterské i doktorandské. Každoročně jsou pro studenty organizovány úspěšné vzdělávací exkurze do tuzemska i zahraničí.
Výzkumná činnost
Výzkumná činnost vychází z širokého profesního potenciálu katedry a promítá se do úrovně autekologické, demekologické i synekologické. Lze ji vymezit zejména následujícími okruhy problémů:

 • Vztah mezi změnou fragmentace a strukturou společenstev rostlin a živočichů v zemědělské krajině

 • Projevy a důsledky ekotonálního efektu

 • Metapopulační dynamika vybraných druhů rostlin a živočichů

 • Ztráta genetické diverzity ohrožených populací v důsledku fragmentace krajiny

 • Fenomén ekologických pastí v uměle vytvořených prostředích a rizika biotopových ostrovů

 • Modelování vlivu struktury krajiny na predaci a konkurenci: role alternativní kořisti a prostorové struktury biotopů

 • Změny druhové diverzity v různých typech agroekosystémů a identifikace druhů indikujících změny v prostředí

 • Vliv ekologické sukcese na strukturu a biodiverzitu společenstev

 • Význam různých forem rekultivací pro vznik a udržení cenných stanovišť z hlediska biodiverzity

 • Optimalizace porostní skladby malých lesních fragmentů v zemědělské krajině z hlediska druhové pestrosti ptačích a savčích společenstev

 • Význam přírodě blízkých lesů pro zachování biodiverzity, srovnání hospodářských a přírodě blízkých lesů

 • Metodika prognózního hodnocení efektivity sanačních a rekultivačních prací bodových ohnisek znečištění

 • Nové postupy umožňující identifikaci a kvantifikaci rizik spojených se zátěží prostředí

 • Vyhodnocení mimoprodukčních efektů různých metod rekultivací s přirozenou sukcesí

 • Změny charakteristik společenstev v průběhu sukcese na výsypkách

 • Mimoprodukční principy sanací a rekultivací

 • Udržitelné principy druhového managementu – management invazních druhů, vliv zvěře na ekosystémy zemědělské krajiny, změny struktury a úpravy biotopů v souladu s ekologickými nároky vzácných či jinak významných (klíčových) druhů, posilovací programy, regulace predátorů, metodika ochrany a managementu ohrožených (skupin) druhů

 • Monitoring ptačích populací v ČR

 • Mapování rozšíření ptáků v ČR

Zahraniční styky
Jednou z nejvýznamnějších zahraničních aktivit katedry je organizace zahraničních exkurzí pro studenty FLE. Exkurze jsou organizovány již od roku 1996, ročně se uskuteční 2-3. Celkem bylo zatím realizováno 24 výjezdů do 27 států Evropy i mimo Evropu (Turecko, Maroko).


Náplní exkurzí je především odborný program zaměřený na poznání nejvýznamnějších biotopů navštívených oblastí a významných chráněných území.


Pracovníci katedry se také aktivně zapojují do programu Socrates/Erasmus, pro školní rok 2006/2007 je navázána spolupráce s univerzitami v Německu, Švédsku a Finsku – náplní je především spolupráce ve vědecko-výzkumné oblasti. Pro školní rok 2007/2008 se připravuje několik dalších smluv.
Další aktivity
» Principy zadávání a hodnocení bakalářských a diplomových prací

» Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 2008-09

» Výskyt ptačích a savčích predátorů ve fragmentech ruderální biotopů suburbální krajiny

» Nabídka diplomových a bakalářských prací: Studium přirozených a ex-situ populací koroptve polní

» Ekologický seminář: Studentské prezentace /4.1.2009 od 17:30/
 
page foot