| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Katedry

Katedra biotechnických úprav krajiny

Řešené projekty

Řešené projekty

Název
Trvání Řešitel
Využití Archeologické databáze Čech ke studiu vlivu přírodních podmínek na vývoj kulturní krajiny v minulosti
2017 - 2017 Václav Fanta
Poskytovatel: GA FZP
MODELLING OF THE OVERLAND FLOW TO MITIGATE HARMFUL IMPACT OF SOIL EROSION
2017 - 2017 MSc. Darya Fedorova
Poskytovatel: GA FZP
Correlation Between Primary Political Borders and Ecosystem Edges in Urban Regions. Case Study City of Prague, Czech Repulic, City of Munich,Germany.
2017 - 2017 Ing. arch. Jenan Hussein
Poskytovatel: GA FZP
Nové přístupy k intenzifikaci čištění odpadní vody pomocí kořenových čistíren
2017 - 2019 Ing. Vít Rous
Poskytovatel: GA FZP
Jistota držby půdy: rozhodující, avšak neprozkoumaný determinant degradace půdy
2017 - 2019 prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Land Tenure Insecurity as an obstacle for sustainable rural development: a case study from South Moravia in the Czech Republic
2017 - 2018 Ing. Adéla Stanislavová
Poskytovatel: GA FZP
Akceptování těžby veřejností: Koncepční rámec vycházející z víceúrovňového kontextu
2017 - 2019 Ing. Kamila Svobodová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Optimalizace managementu obnovy lesních porostů na stanovištích dotčených povrchovou těžbou
2017 - 2021 Mgr. Alena Walmsley, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Hodnocení vlivu asimilační plochy vegetace v tropickém a mírném pásu na povrchový odtok a transport splavenin pomocí vegetačních indexů green NDVI a REIP, indexu listové plochy a leteckého laserového skenování.
2016 - 2016 Jiří Brychta
Poskytovatel: GA FZP
Assessing the influence of trail characteristics on monitoring visitors in protected areas: a case-study from the Czech Republic.
2016 - 2016 Luís Carlos Neto Monteiro
Poskytovatel: GA FZP
Analysis of Agricultural Land Use in Urban Settings
2016 - 2017 Ing. Caitlin Pohle
Poskytovatel: GA FZP
The method of ‘Reverse-Designing’ a Landscape (2)
2016 - 2016 Ing. Sage Sluter
Poskytovatel: GA FZP
Vliv geografických faktorů na vybrané procesy v dějinách osídlení - The influence of geographical factors on selected processes in settlement history
2015 - 2016 Václav Fanta
Poskytovatel: GA FZP
Vliv intenzity deště na odtokové poměry z ploch ošetřených protierozními geotextiliemi a srovnání metod výpočtu kinetické energie deště
2015 - 2015 Ing. Jana Kalibová, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Assessing informal trail network impacts on protected areas landscapes: a case-study from Portugal
2015 - 2015 Luís Carlos Neto Monteiro
Poskytovatel: GA FZP
Understanding a Landscape: The Ingenuity and Integrity of the Baroque in Valeč
2015 - 2015 Ing. Sage Sluter
Poskytovatel: GA FZP
Vytvoření nástrojové nadstavby v prostředí GIS pro návrh protierozní a protipovodňové ochrany a vymezení rizika sesuvů půdy v evropských a tzv. rozvojových zemích tropických oblastí s využitím inovativních metod sběru dat
2014 - 2014 Jiří Brychta
Poskytovatel: GA FZP
Snížení tepelného stresu zatravněných střech úpravou závlahy
2014 - 2014 Ing. Anna Durdíková
Poskytovatel: GA FZP
Vliv přírodních a kulturních podmínek na vývoj osídlení krajiny
2014 - 2014 Václav Fanta
Poskytovatel: GA FZP
Vliv přírodních protierozních geotextilií na povrchový odtok na svahu
2014 - 2014 Ing. Jana Kalibová, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Farmland Rental Paradox: nová příčina ekonomické degradace zemědělské půdy
2014 - 2016 prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Výzkum návštěvnosti turistických tras v Krkonošském národním parku
2014 - 2014 Ing. Kamila Svobodová, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Výzkum podmínek protierozní ochrany extrémního odtoku na svazích v polních a laboratorních podmínkách
2013 - 2013 Ing. Jana Kalibová, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Vliv způsobu hospodaření na zemědělské půdě a uživatelských vztahů k půdě na erozi
2013 - 2013 Ing. Olga Nekardová (Čermáková)
Poskytovatel: GA FZP
Rozvoj vědeckých týmů na České zemědělské univerzitě v Praze s cílem posílení pedagogických aktivit v mimopražských pracovištích
2012 - 2015 Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Optimalizace vodního režimu krajiny ke snižování dopadů hydrologických extrémů 
2012 - 2015 prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Optimalizace vodního režimu na modelovém území pomoravské nivy
2012 - 2015 prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Vybrané aspekty vizuálních preferencí veřejnosti při návrhu umístění větrných elektráren
2012 - 2012 Ing. Kamil Langer
Poskytovatel: GA FZP
Vývoj cen zemědělské půdy vlivem suburbanizace: příčiny a důsledky
2012 - 2012 Ing. Jiří Peterka
Poskytovatel: GA FZP
Autoregulace hypodermického odtoku v malých povodích 
2012 - 2015 doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Posílení infiltračních procesů regulací odtoku vod z malých povodí
2012 - 2015 doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Vliv fragmentace zemědělské půdy na cestní síť
2012 - 2012 Ing. Jitka Tomanová
Poskytovatel: GA FZP
Příčiny a důsledky fragmentace zemědělské půdy
2011 - 2011 Ing. Vratislava Janovská, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Analýza vývoje historických krajinných struktur, možností jejich ochrany a zpřístupnění
2011 - 2014 prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Historický ekologický potenciál II.- možnosti využití ekologické interpretace historických pramenů - společenské možnosti respektování ekologického potenciálu krajiny 19.století
2010 - 2010 RNDr. Ivana Trpáková, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Novelizace faktoru erozní účinnosti přívalových dešťů pro podmínky ČR
2009 - 2009 Ing. Dominika Kobzová
Poskytovatel: GA FZP
Metodika návrhu a realizace infiltračních a záchytných opatření v rámci obnovy hydrologických poměrů a způsobů hospodaření v krajině
2009 - 2011 prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Optimalizace rekultivačních a sanačních postupů pro těžbou devastované krajinné celky s důrazem na ochranu vod a ekologickou stabilitu
2009 - 2011 prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Optimalizace postupu navrhování technických protierozních opatření 
2009 - 2013 prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Vliv organické hmoty na erodovatelnost půd
2009 - 2009 Ing. Eva Procházková
Poskytovatel: GA FZP
Hodnocení účinnosti realizace komplexních pozemkových úprav  
2009 - 2013 prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Historický ekologický potenciál, krajinářskoekologická interpretace historických podkladů - případová studie Soklolovsko
2009 - 2009 RNDr. Ivana Trpáková, Ph.D.
Poskytovatel: GA FZP
Krajinně ekologické funkce dochovaných mezních pásů středověkých plužin – podklady pro ochranu těchto historických krajinných struktur a pro plánování krajin s trvale udržitelným hospodařením
2008 - 2009 Ing. Kristina Janečková Molnárová, Ph.D.
Poskytovatel: CIGA
Zajištění harmonizace krajinotvorné, hydrologické a produkční funkce agrárních valů a teras pro diverzifikaci aktivit na venkově
2008 - 2011 prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Možnosti defragmentace vlastnictví zemědělské půdy
2008 - 2012 prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Hodnocení efektu revitalizačních opatření v krajině - případové studie
2008 - 2008 Ing. Alena Wranová
Poskytovatel: GA FZP
Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů
2007 - 2011 prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Ochrana a obnova historických krajinných struktur
2007 - 2007 Ing. Kristina Janečková Molnárová, Ph.D.
Poskytovatel: GA FLE
Krajinně-architektonické principy obnovy zemědělské krajiny
2007 - 2010 prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Příčiny a důsledky současných uživatelských vztahů k zemědělské půdě
2006 - 2006 Mgr. Tereza Beránková, Ph.D.
Poskytovatel: GA FLE
Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity
2006 - 2011 prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Optimalizace krajinné struktury z hlediska hydrologických režimů
2006 - 2010 prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Metodika návrhu a výstavby optimální varianty protipovodňových a protierozních opatření (PPPO) pro zmírnění extrémních hydrologických jevů - povodní a sucha v krajině
2005 - 2008 prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Vliv krajiných atributů na ptačí společenstva na Havlíčkobrodsku
2005 - 2006 Magdalena Macková
Poskytovatel: GA FLE
Vývoj fyzikálních a chemických vlastností výsypkových zemin vnějších výsypek Severočeské hnědouhelné pánve
2005 - 2005 Ing. Jana Novotná
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Krajinně-architektonické principy pozemových úprav
2004 - 2004 Ing. Blanka Kottová, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
CEUDIP - Central European Disaster Prevention Forum
2004 - 2004 prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
Poskytovatel: Evropská komise
Obnova mimoprodukčních funkcí zemědělské krajiny v procesu komplexních pozemkových úprav
2004 - 2008 prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Ochrana vod v odvodněných pramenných oblastech
2004 - 2007 prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Možnosti zvyšování ekologické stability, retence a akumulace vody v krajině
1999 - 2004 prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Technologie hodnocení plošné kontaminace hydrografické sítě ze zemědělských pozemků pomocí multispektrálního a termovizního snímkování ve vysokém rozlišení distribuované intercepce a přesné determinace parametrů příčin srážky ve vztahu k půdní fyzice
- Jiří Brychta
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Systém včasné predikce přívalových povodní založený na přímém měření infiltrace
- doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
 
page foot