| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Katedry

Katedra biotechnických úprav krajiny

Základní informace

Základní informace

Kontakt
Vedoucí:
Photo/Foto: Sklenička Petr, prof. Ing. CSc.
Zástupce vedoucího:
Photo/Foto: Vlasák Josef, Ing. Ph.D.
Tajemník:
Photo/Foto: Wranová Alena, Ing.
Sekretariát:
Photo/Foto: Floriánová Marie
Zaměření
Katedra biotechnických úprav krajiny (KBÚK) zajišťuje výuku profilových předmětů studijního programu krajinného inženýrství, vodního hospodářství, krajinných a pozemnkových úprav a důležité předměty programu lesního inženýrství, odborné předměty na Agrobiologické fakultě, Provozně ekonomické fakultě a Institutu tropů a subtropů ČZU v Praze.


Svým zaměřením, orientovaným na ochranu a racionální využívání půdy, vody a mimoprodukční funkce krajiny, tedy hlavní komponenty krajiny, navazuje katedra na dlouholetou tradici pořádání tohoto studia kulturně technického inženýrství a lesního inženýrství v českých zemích. Kromě přednášek a cvičení v učebnách univerzity je učební plán doplněn praktickou výukou v terénu.
Pedagogická činnost
Pedagogové katedry zajišťují mimo jiné výuku těchto hlavních předmětů: Geodezie, GIS, DPZ, Malé vodní toky, Hrazení bystřin, Pozemkové úpravy, Protierozní ochrana půdy, Revitalizace vodních toků, Závlahy, Odvodňování aj. Tyto předměty jsou vyučovány v bakalářských nebo magisterských programech. Katedra je plně zapojena i do výuky MSc. kurzu \\\"Land and Water\\\" (v angličtině) pro zahraniční i domácí studenty. Postgraduální výuka doktorandů probíhá v oborech \\\"Krajinná a aplikovaná ekologie\\\" a \\\"Úpravy vodního režimu krajiny"\\\".


Výzkumná činnost
Hlavním zaměřením vědecko-výzkumné činnosti je řešení ochrany základních složek životního prostředí a metody odstraňování následků jeho poškození. Katedra se zabývá výzkumem dlouhodobě udržitelné bilance produkční a ochranné funkce krajiny. Tato tématika je rovněž významnou náplní výzkumu, v jehož rámci byly přiděleny katedře granty: \\\"Metodika návrhu a výstavby optimální varianty protipovodňových a protierozních opatření (PPPO) pro zmírnění extrémních hydrologických jevů - povodní a sucha v krajině\\\" a \\\"Obnova mimoprodukčních funkcí krajiny\\\" a další granty (viz Řešené projekty)
Zahraniční styky
Katedra při řešení výzkumných a odborných tématik spolupracuje s řadou tuzemských a zahraničních institucí a univerzit. Spolupráce s domácími partnery je především zaměřena na konzultační a poradenskou činnost, školení doktorandů, společné řešení výzkumných úkolů. U zahraničních univerzit jde hlavně o spoluúčast při organizování mezinárodních kurzů, letních škol, seminářů Evropské unie a společný výzkum. Katedra každým rokem organizuje týdenní workshopy Water Disaster Prevention pro studenty Euroligy.
Další aktivity
» Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 2008-09
» Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 2009-10
» Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 20010-11
 
page foot